FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken. Beszámolók, riportok, sajtószemle, ...
FELIRATKOZÁS FATÁJ-Online hírlevélre.
Kérem jelezze szakterületét, cégét, annak kapcsolóit.
Hivatkozás:
Ha felhasználja bármely cikket a FATÁJ-ból, hivatkozzon rá annak kapcsolójával is.

STIHL - nemzedékekre tervezve

HEPIK - a faapríték partner
Faipari gépek -> Stonewood Kft
HUNNIA FAGÉP - Jó magyarnak lenni!
FORMANCE Kft
FATÁJ nyitólap
FATÁJ archívum:

FATÁJ-online
médiaajánlat
pdf

FAGOSZ, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
A FAGOSZ a FATÁJ kiadója.

Husqvarna Magyarország Kft - Erdészeti és kertészeti gépek kereskedelme. HUSQVARNA, JONSERED, PARTNER, GARDENA.

FAGOSZ filmtár a Hazai Erdésznél

Nemzeti kincsünk az erdő - 40 kisfilm

Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete

Magán Erdotulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége

Országos Erdészeti Egyesület

Hobbi Faesztergálás


Dr. Gerencsér Kinga: Fafeldolgozás mobil szalagfűrésszel
(A 2002-ben megjelent kiadvány online változata.)

Keres egy céget, intézményt, iskolát? Kezdje itt:
fatudakozo.hu
woodinfo.hu
woodinfo.eu
Akác
termékek
Magyar-
országról:
hungarobinia.hu
FAIPARI, ERDÉSZETI
apróhirdetések
DÍJMENTESEN

FAIPARI, ERDÉSZETI
szakkönyvek

2018-11-29

EUTR szabályok változása az Erdőtörvényben

2018. december 31-vel az Erdőtörvény EUTR-re vonatkozó számos előírása változik meg.

Megosztás:
Megosztás a Facebook-on

 

 

A kormány (az agrárminiszter) 2018. november 20-án nyújtotta be a Parlamenthez az "Egyes agrárszabályozási tárgyú törvények módosításáról" szóló törvénytervezetet T/3630 szám alatt. A törvénytervezet szövege pdf-ben.

 

A 83 oldalas irat 23-26. oldalain található az EUTR szabályok változására vonatkozó rész az alábbi. Az előterjesztés végén lévő indoklásokat az egyes paragrafusokhoz kékkel másoltuk be.

 


58. §

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 5. § 32. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

"32. faanyag kereskedelmi lánc: azon folyamatok és az abban szereplők összessége, amelyek közvetlen vagy közvetett hatással vannak az e törvény hatálya alá tartozó faanyagok, termékek előállítására, felhasználására, feldolgozására, tárolásárára, szállítására, kereskedelmére, vagy forgalomba hozatalára;"

A módosítás a fogalom pontosítását szolgálja, mivel a faanyag kereskedelmi lánc fogalom meghatározásából kimaradt a szállítás, ami a faanyag termékpálya szükségszerű része.

59. §

Az Evt. a következő 9/B. §-sal egészül ki:

"9/B. §

Az állam 100 %-os tulajdonában álló földrészleten harmadik személy által végzett kitermelésből származó, forgalomba nem hozott és az állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló tulajdonosi joggyakorlásába tartozó faanyagot, az állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló személy a 90/K. § (7) bekezdésben meghatározott személyeknek - a 90/K. § (7) bekezdésben meghatározott feladataik ellátásának elősegítése érdekében - ingyenesen tulajdonba adhatja, mely átadás nem minősül forgalomba hozatalnak. A faanyagot ingyenesen tulajdonba adó személy köteles az ingóság átruházásának tényét a honlapján nyilvánosságra hozni."

A jogalkalmazási tapasztalatok alapján indokolt az illegális kitermelésből származó faanyagot forgalomba hozó jogi személyek vezető tisztségviselőinek faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos tevékenységének határozott idejű korlátozása, annak érdekében, hogy az uniós és nemzeti előírások betartása ne legyen megkerülhető újabb vállalkozás indításával.

(FATÁJ: Hümm. A fenti tervezeti szöveg és annak indoklása mintha nem lenne összhangban.)

60. §

Az Evt. 90. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az erdei faválaszték közúti járművön vagy keskeny nyomtávú vasúton történő szállítását - a (2) bekezdésben meghatározott eset kivételével - csak a szállítás megkezdése előtt, minden szállítmányra külön kiállított, e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott szállítójegy alapján lehet végezni."

Az új fogalom meghatározás jobban megfelel a normavilágosság elvének, a jogalkalmazók számára egyértelműbben határozza meg a szállítójegy kiállítási kötelezettséget.

61. §

Az Evt. 90/G. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az erdészeti hatóság részére a faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyeletével kapcsolatban, a 90/C. §-ban meghatározott feladatainak ellátása érdekében, megkeresésre át kell adni, vagy rendszeres adatigénylés esetén közvetlen - elektronikus úton történő - hozzáféréssel kell biztosítani

a) a faanyag kereskedelmi lánc szereplőjének azonosítására a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 11. § (1) bekezdés a)-e), g), h), m) - ide nem értve azon adatot, hogy az állandó személyazonosító igazolvány tároló elemén aláíró tanúsítvány van elhelyezve - és p) pontjában foglalt adatokat;

b) a földhasználati nyilvántartásból a földhasználati lap adatait;

c) az állami adó- és vámhatóság által vezetett, az adózókra vonatkozó adóazonosító nyilvántartásból a faanyag kereskedelmi lánc szereplőjének minősülő adózó azonosítására vonatkozó, valamint köztartozás-fizetési kötelezettségének elmaradásával kapcsolatos adatokat;

d) a piacfelügyeleti hatóság részéről az általa a 2173/2005/EK rendelet szerint kiadott FLEGTengedélyekben szereplő adatokat;

e) az állami adó- és vámhatóság által vezetett Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer nyilvántartásából a fatermékek nyomon követését szolgáló adatokat;

f) a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 9. § (1) bekezdés, (1a) bekezdés, (2) bekezdés a), c) és g) pontjai, a (3) bekezdés szerinti adatokat."

Az e-közigazgatási fejlesztések eredményeként mára számos társhatóság képes közvetlen hozzáférést biztosítani az adatbázisaihoz megfelelő törvényi felhatalmazás esetén. A közvetlen hozzáférés mind a megkereső mind a megkeresett hatóság számára egyszerűbb, olcsóbb és gyorsítja a közigazgatási áljárás lefolytatását.

62. §

Az Evt. 90/I. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A fatermékek forgalmazásának hatékony ellenőrzése érdekében az erdészeti hatóság és a rendőrség, az állami adó- és vámhatóság, a rendészetért felelős miniszter által vezetett minisztérium, valamint az önkormányzati adóhatóság köteles egymással együttműködni."

Az illegális fakitermelések és a vásárlókat megkárosító faanyag értékesítés eredményes felderítéséhez az erdészeti hatóság számára szükséges a szállításhoz használt járművek adatainak ismerete. Az e-közigazgatási fejlesztések eredményeként mára számos társhatóság képes közvetlen hozzáférést biztosítani az adatbázisaihoz megfelelő törvényi felhatalmazás esetén. A kiegészítő norma ezen hozzáférés lehetőségét teremti meg.

63. §

Az Evt. 90/J. §-a a következő (3)-(8) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Szállítójármű használatának tiltására vagy korlátozására vonatkozó döntés tekintetében, amennyiben a szállítójármű üzembentartója, annak hiányában tulajdonosa személyében változás következik be, a gépjármű nyilvántartásba bejegyzett új üzembentartót vagy tulajdonost kell jogutódnak tekinteni.

(4) Ha a fa vagy fatermék a hatósági ellenőrzés vagy eljárás idején nem fellelhető, és felhasználása hitelt érdemlően nem igazolt, vélelmezni kell a fatermék kereskedelmi forgalomba hozatalát vagy továbbértékesítését.

(5) 20 köbméternél nagyobb mennyiségű erdei faválaszték tárolása esetén a faválaszték származását igazoló dokumentumokat a faanyag felhasználásig meg kell őrizni.

(6) A faanyag kereskedelmi lánc szereplőjének telephelyén, tulajdonában vagy használatában álló ingatlanon található fáról és fatermékről vélelmezni kell a forgalmazási célt, ha a helyszínen rendelkezésre álló nyilvántartásban nincs elkülönítve és nincs ellátva jól látható módon a forgalomba hozatalt tiltó jelzéssel.

(7) Ha az ellenőrzés alá vont fatermék legális eredete az ellenőrzés vagy az eljárás során hitelt érdemlően nem bizonyítható, a faanyagot birtokló személyt vagy szervezetet faanyag kereskedelmi lánc szereplőjének kell tekinteni.

(8) Ha valamely személy, szervezet évente 50 köbmétert meghaladó mennyiségű erdei faválasztékot vásárol, az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy az ilyen személy, szervezet a faanyag kereskedelmi lánc szereplőjének minősül."

A javasolt kiegészítések a jogalkalmazói gyakorlat alapján az illegálisan kitermelt faanyag forgalomba hozatala, valamint az ehhez kapcsolódó fekete- és szürke gazdasági tevékenység elleni hatékonyabb fellépést szolgálják a termelők és a legálisan működő láncszereplők védelme érdekében.

64. §

(1) Az Evt. 90/K. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(Az erdészeti hatóság a faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelete keretében végzett, e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint, a feltárt jogsértés súlyával arányosan, a jogsértésben rejlő kockázat mértékének és jellegének figyelembevételével a következő intézkedéseket hozhatja:)

"f) faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos tevékenységhez használt szállítójármű használatának tiltására vagy korlátozására vonatkozó döntés alapján az erdészeti hatóság kezdeményezi a jármű forgalomból történő ideiglenes kivonását a közlekedési igazgatási hatóságnál."

(2) Az Evt. 90/K. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelete során elkobzott fatermék az értékesítés vagy megsemmisítés helyett közérdekű célra is felhasználható, illetve tulajdonjoga ingyenesen átruházható."

(3) Az Evt. a 90/K. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Az erdészeti hatóság az elkobzott faanyagot szerződéssel

a) helyi önkormányzat részére jogszabályban foglalt feladatai elősegítése érdekében,

b) közhasznú szervezet részére, az általa átvállalt állami vagy önkormányzati közfeladat ellátásának elősegítése érdekében,

c) egyház, egyházi jogi személy részére, hitéleti feladatai elősegítése vagy az általa végzett állami - így különösen oktatási, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi - feladatok ellátásának elősegítése érdekében

ingyenesen tulajdonba adhatja."

Az illegális fakitermelésből származó faanyag szállítására használt szállítójármű használatát korlátozhatja az erdészeti hatóság. Súlyos jogsértés esetén a korlátozás vagy tilalom betartását szolgáló kísérő intézkedésként szükséges a közlekedési igazgatási hatóság megkeresése.

A kitermelt faanyag minősége, felhasználhatósága idővel csökken, jelentős tárolási és őrzési költséget jelenthet, ezért indokolt a faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelete során elkobzott illetve az illegálisan kitermelt, forgalomba nem került állami tulajdonosi joggyakorlónak visszaadott faanyag közérdekű célú felhasználásának lehetővé tétele. Mivel a faanyag fajlagos szállítási költsége magas, indokolt az elkobzott faanyagot tárolási helyének közelében lévő önkormányzatok, közhasznú szervezetek, egyházak részére a legkisebb adminisztrációval járó eljárás keretében átadni.


 

A fentiek 2018. december 31-től hatályosak.

 

Két FATÁJ észrevétel:

- Az 59.§ és annak indokló szövege mintha nem lenne összhangban.

- Az elkobzott és illegális eredetű faanyag közérdekű felhasználási lehetősége mintha elsősorban a tűzifával kapcsolatos esetekben lenne célszerűen alkalmazható. Az EUTR ugyanakkor a vámtarifa 22 termékcsoportjára (köztük pl. falemezek, fa építőanyagok, cellulóz és papír, stb) vonatkozik, melyeknél, ha ilyen eset lesz, akkor a közérdekű felhasználásba adás lehet hogy nem minden esetben lesz egyszerű.

Forrás: parlament.hu a fenti kapcsolók szerint

 

Dunaker Kft - Alapítva 1986

LEITZ Hungária Szerszám Kft

Erdészeti gépek, eszközök, muszerek, kiegészítok kereskedelme.

FATUDAKOZÓ - az online faipari cégtár
 A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.