FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

COFO27

Új rendelet az erdővédelmi bírságról

A Kormány 255/2021. (V. 18.) Korm. rendelete az erdővédelmi bírság mértékéről és kiszámításának módjáról

A Kormány az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az erdészeti hatóság az erdővédelmi bírság mértékét az erdőről, az  erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 82.  § (1) bekezdése szerinti erdővédelmi járulékalap (a továbbiakban: EJA) 2-4. §-a szerinti szorzataként határozza meg.

2. § (1) Az  Evt. 108. § (1) bekezdése szerinti erdővédelmi bírság mértéke – az  Evt. 105/F. §-ában foglalt szempontok figyelembevételével –

a) fásításban vagy erdőben történő jogosulatlan fakitermelés vagy arra való megbízás esetén, a kitermelt faanyag alapján, bruttó köbméterenként 0,1 EJA – 0,3 EJA;

b) az Evt. 73. § (1) bekezdésében foglalt előírások megsértése esetén hektáronként 0,5 EJA;

c) az  Evt. 69.  § (1)  bekezdésében foglalt előírások megsértése esetén a  károsodás vagy veszélyeztetés mértékétől függően hektáronként 0,2 EJA – 5,0 EJA;

d) az erdő Evt. szerint elvárt állapotának kialakulása és fenntartása akadályozása esetén, ha az akadályozás

da) az  állománynevelési feladatok elmulasztásával valósul meg, az  állománynevelés céljából tervezett fakitermelés végrehajtása során nem az  előírt állománytípus kialakítása érdekében kivágandó faegyedek kitermelésével a  faállomány szerkezete romlik, vagy természetességi állapotban visszalépés történik, vagy

db) eredményeként a  fakitermeléssel érintett terület egészén vagy annak jól elkülönülő, 0,5 ha-t meghaladó nagyságú részén a visszamaradó faállomány egyedeinek tíz százaléka vagy annál nagyobb hányada megsérül, hektáronként 0,5 EJA – 2,0 EJA;

e) az  erdőfelújítás megkezdésére, a  felújítás befejezésére vagy a  pótlásra megállapított határidő túllépése esetén, amennyiben erdőfelújítási biztosíték nyújtási kötelezettség nem került előírásra, a  természetességi alapelvárás figyelembevételével évenként és hektáronként 0,5 EJA – 1,0 EJA;

f) az  erdőfelújítási biztosíték nyújtási kötelezettség késedelme, teljes vagy részleges nemteljesítése esetén évenként és hektáronként 0,5 EJA – 1,0 EJA;

g) jogszabályban foglalt, az  erdészeti hatóság számára történő bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén alkalmanként 0,3 EJA;

h) az  erdészeti hatóság döntésének végrehajtása elmulasztása vagy döntésétől eltérő végrehajtása esetén, valamint az  Evt. alapján engedélyhez kötött tevékenység – a  fakitermelés kivételével – engedély nélküli végzése esetén alkalmanként 0,5 EJA – 2,0 EJA;

i) az  Evt. 61.  §-ában, illetve 63.  § (2) és (3)  bekezdésében foglalt tilalmak megsértése esetén, alkalmanként az erdő károsításának mértékétől függően 0,1 EJA – 5,0 EJA;

j) az  Evt. 68.  § d)  pontjában meghatározott erdei haszonvételek jogosulatlan gyakorolása esetén – ide nem értve az  állam 100%-os tulajdonában álló erdőben az  elhalt, földön fekvő gally, vékony száraz ág egyéni szükségletre történő kézi gyűjtését és annak elhordását – esetenként 0,1 EJA – 1,0 EJA; k) az  Evt. 93.  § (1), (2), (4) vagy (5)  bekezdésében foglalt kötelezettség megsértése esetén esetenként 0,2 EJA – 5,0 EJA.

(2) Az Evt. 108. § (2) bekezdése szerinti erdővédelmi bírság mértéke:

a) az  igénybe vett terület után az  Evt. 81.  § (2)-(4)  bekezdése szerinti erdővédelmi járulék háromszorosának megfelelő, de legalább 1,0 EJA;

b) a  kialakult állapot fennmaradásának engedélyezése esetén az  Evt. 81.  § (2)-(4)  bekezdése szerinti erdővédelmi járulék tízszeresének megfelelő, de legalább 1,0 EJA.

3. § Az Evt. 108.  § (3)  bekezdése szerinti erdővédelmi bírság mértéke – az  Evt. 105/F.  §-ában foglalt szempontokat, valamint a jogsértés Evt. 111. § (3) bekezdése szerinti súlyosságát is figyelembe véve – a károsítással érintett terület után az erdő károsításának mértékétől függően hektáronként 0,2 EJA – 2,0 EJA.

4. § A faanyag-kereskedelmi lánc hatósági felügyeletével kapcsolatos eljárás során az Evt. 108. § (4) bekezdése szerinti erdővédelmi bírság mértéke – az Evt. 111. § (2) bekezdésében foglalt szempontok figyelembevételével –

a) az  Evt. 90/A.  § (6)  bekezdése, (7)  bekezdés a)  pontja és (7)  bekezdés f)  pontja szerinti kötelezettség megsértése esetén alkalmanként 0,5 EJA – 75,0 EJA; [FATÁJ: korábbi érték 1,0 EJA – 35,0 EJA]

b) az  erdészeti hatóság zárlati intézkedést vagy zár alá vételt elrendelő döntésében foglaltak, továbbá az Evt.-ben, valamint a végrehajtására kiadott rendeletben a fára és fatermékre előírt szállítási, felhasználási, forgalombahozatali rendelkezések megsértése, illetve az  adatszolgáltatási, nyilvántartási, bejelentési kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén alkalmanként 0,5 EJA – 75,0 EJA;

c) a  fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló, 2010. október 20-i 995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

ca) 4. cikk (1) bekezdése szerinti tilalom megszegése esetén alkalmanként 0,5 EJA – 150,0 EJA,

cb) 4. cikk (3) bekezdése szerinti kötelezettség elmulasztása esetén alkalmanként 1,0 EJA – 35,0 EJA,

cc) 5. cikke szerinti kötelezettség elmulasztása esetén alkalmanként 0,5 EJA – 20,0 EJA,

cd) 6.  cikk (1)  bekezdés a)  pontja, illetve a  fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010 európai parlamenti és tanácsi rendelet által előírt, a kellő gondosság elvén alapuló rendszerre, valamint az ellenőrző szervezetek felett végzendő ellenőrzések gyakoriságára és jellegére vonatkozó részletes szabályokról szóló, 2012.  július 6-i 607/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet (a továbbiakban: 607/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet) 3.  cikke szerinti kötelezettség elmulasztása esetén alkalmanként 0,5 EJA – 20,0 EJA,

ce) 6.  cikk (1)  bekezdés b) és c)  pontja, illetve a 607/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet 4. cikke szerinti kötelezettség elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén alkalmanként 1,0 EJA – 15,0 EJA.

5. § Ha a jogellenesen kitermelt faanyag mennyisége az eljárás során helyszíni felméréssel nem állapítható meg, a bírság alapjául szolgáló fatérfogat mennyiségét az Országos Erdőállomány Adattár adatainak alapulvételével az erdészeti hatóság állapítja meg.

6. § Az erdővédelmi bírság felső határa természetes személyek esetén ötvenmillió forint, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén ötszázmillió forint.

7. § (1) Az erdővédelmi bírságot az azt kiszabó határozat véglegessé válásától számított harminc napon belül kell megfizetni. (2) Az erdészeti hatóság kérelemre az erdővédelmi bírság megfizetésére halasztást vagy részletekben történő teljesítést is megállapíthat. A kötelezett a teljesítési határidő lejárta előtt benyújtott kérelmében annak igazolásával kérheti a hatóságtól a  pénzfizetési kötelezettség teljesítésére halasztás vagy a részletekben történő teljesítés engedélyezését, hogy rajta kívül álló ok lehetetlenné teszi a határidőre való teljesítést, vagy az számára aránytalan nehézséget jelentene. E határidő elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.

9. § Ez a rendelet a) a fát és faterméket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló, 2010. október 20-i 995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint b) a  fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010 európai parlamenti és tanácsi rendelet által előírt, a kellő gondosság elvén alapuló rendszerre, valamint az ellenőrző szervezetek felett végzendő ellenőrzések gyakoriságára és jellegére vonatkozó részletes szabályokról szóló, 2012. július 6-i 607/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

10. § Hatályát veszti az  erdőgazdálkodási és erdővédelmi bírság mértékéről és kiszámításának módjáról szóló 143/2009. (VII. 6.) Korm. rendelet.

FATÁJ kiegésztés:

EJA = erdővédelmi járulékalap => 100 000 Ft

Forrás: MK

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Előző cikk

Eduwood - faépítészeti és bútoripari oktatás fejlesztése

Következő cikk

Erdőtüzek megfékezését szolgáló járműpark bővültStihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések
Tovább

Gyászhír – Németh Imre [89]

Életének 89. évében, június 14-én elhunyt Németh Imre, a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. Decrett József-emlékéremmel kitüntetett…