FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken. Beszámolók, riportok, sajtószemle, ...
FELIRATKOZÁS FATÁJ-Online hírlevélre.
Kérem jelezze szakterületét, cégét, annak kapcsolóit.
Hivatkozás:
Ha felhasználja bármely cikket a FATÁJ-ból, hivatkozzon rá annak kapcsolójával is.

STIHL - nemzedékekre tervezve

FATUDAKOZÓ 5 éves a jelenlegi rendszer - segítünk keresni
Faipari gépek -> Stonewood Kft
HUNNIA FAGÉP - Jó magyarnak lenni!
FORMANCE Kft
FATÁJ nyitólap
FATÁJ archívum:

FATÁJ-online
médiaajánlat
pdf

FAGOSZ, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
A FAGOSZ a FATÁJ kiadója.

Husqvarna Magyarország Kft - Erdészeti és kertészeti gépek kereskedelme. HUSQVARNA, JONSERED, PARTNER, GARDENA.

FAGOSZ filmtár a Hazai Erdésznél

Nemzeti kincsünk az erdő - 40 kisfilm

Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete

Magán Erdotulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége

Országos Erdészeti Egyesület

Hobbi Faesztergálás


Dr. Gerencsér Kinga: Fafeldolgozás mobil szalagfűrésszel
(A 2002-ben megjelent kiadvány online változata.)

Keres egy céget, intézményt, iskolát? Kezdje itt:
fatudakozo.hu
woodinfo.hu
woodinfo.eu
Akác
termékek
Magyar-
országról:
hungarobinia.hu
FAIPARI, ERDÉSZETI
apróhirdetések
DÍJMENTESEN

FAIPARI, ERDÉSZETI
szakkönyvek

2016-04-15

EUTR - az FM új rendelete április 27-től hatályos

A Magyar Közlöny 2016/49. számában megjelent a 26/2016. (IV. 11.) FM rendelet a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól. Hatályba lép: április 27-től.

Megosztás:
Megosztás a Facebook-on


Részletek a rendeletből:

...

1. A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés szabályai

A regisztrációval kapcsolatban említést érdemel dr. Nagy Dánielnek az 50. FAGOSZ Fakonferencián tartott előadása. A videón 14:35-től: "A cél, hogy a regisztráció a nyár közepén, júliusban elinduljon, s a hatóság természetesen elegendő időt hagy arra, hogy mindenki ebben a rendszerben regisztráljon." Ugyaninnét letölthető az előadás vetített anyaga is, melynek 17. lapján szerepel: "Az ehhez kapcsolódó informatikai fejlesztési szakasz lezárását, az EUTR nyilvántartási felület megnyitását június végére tervezzük."
A regisztrációt tehát az Evt. 2016. február 15-ig, végül lehetetlen határidővel írta elő, továbbá a jelen Vhr-ben is szerepel a regisztrációs kötelezettség, de ennek informatikai felétele a hatóság részéről (mulasztásos jogsértéssel) csak később lesz meg. Az érintett gazdálkodók június végéig várjanak türelemmel az EUTR regisztrációjukkal. A FATÁJ be fog számolni ennek indulásáról is.

1. § (1) A faanyag kereskedelmi lánc szereplője az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 90/F. § (1) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettségét elektronikus úton, az erdészeti hatóság honlapján elérhető elektronikus felületen teljesíti.

 

(2) Ha a faanyag kereskedelmi lánc szereplője a tevékenységét több telephelyen végzi, akkor a bejelentését úgy kell megtennie, hogy abból a faanyag kereskedelmi lánchoz tartozó ténylegesen végzett tevékenysége az egyes telephelyek tekintetében egyértelműen beazonosítható legyen.

 

(3) Az erdészeti hatóság a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg megállapított technikai azonosító számot (a továbbiakban: technikai azonosító szám) a bejelentéstől számított nyolc napon belül, elektronikus úton megküldi a faanyag kereskedelmi lánc szereplőjének.

 

2. § Ha az erdőgazdálkodó - erdőgazdálkodási tevékenysége során - az Evt. 90/F. § (1) bekezdésének megfelelően kizárólag Magyarország területén végzi erdei faválasztékok előállítását és értékesítését, akkor a technikai azonosító számának az erdőgazdálkodói kód minősül.

 

...

3. Az erdei faválaszték szállításának nyilvántartása

 

9. § (1) Az Evt. 90. §-ában meghatározott szállítójegy legalább a következő adatokat tartalmazza:

1. a szállítójegy kiállítójának

a) neve és

b) technikai azonosító száma,

2. a vevő

a) neve,

b) címe vagy székhelye és

c) technikai azonosító száma,

3. az átvevő neve és címe,

4. a fuvarozó neve és székhelye,

5. a feladás és az átvétel helyének címe, helyrajzi száma vagy erdészeti azonosítója,

6. a szállítójármű rendszáma,

7. a műveleti lap sorszáma vagy a fakitermelés bejelentésére rendszeresített nyomtatvány ügyiratszáma,

8. az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló miniszteri rendelet szerinti EKAER szám,

9. a szállítójegy kiállításának időpontja (a dátum, óra, perc megjelölésével),

10. a szállítójármű indulásának és érkezésének időpontja (a dátum, óra, perc megjelölésével),

11. az átvétel időpontja (a dátum, óra, perc megjelölésével),

12. a szállított termék értékesítését bizonylatoló számla sorszáma - kivéve, ha a szállítójegy kiállítására nem számla alapján kerül sor -,

13. a szállított termék megnevezése,

14. a szállított termék mennyisége és mennyiségi egysége,

15. a kiállító, a szállító és az átvevő aláírása.

 

(2) Az (1) bekezdés 2. pontjának alkalmazásában nem kell feltüntetni

a) a vevő adatait és a technikai azonosító számot, ha a szállítás nem a vevő részére történik, vagy

b) a technikai azonosító számot, ha a vevő nem minősül a faanyag kereskedelmi lánc szereplőjének.

 

(3) Az (1) bekezdés 7. pontjának alkalmazásában a műveleti lap sorszámát abban az esetben kell feltüntetni, ha a szállítás az erdőrészletből közvetlenül vagy a 14. § szerinti farakodóról történik.

 

(4) Az (1) bekezdés 8. pontjának alkalmazásában az EKAER számot nem kell feltüntetni, ha a szállítmány nem tartozik az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló miniszteri rendelet hatálya alá.

 

(5) Az (1) bekezdés 14. pontjának alkalmazásában

a) - a tűzifa kivételével - az erdei faválaszték esetén az adatot fafajonként vagy tételenként külön sorban, a fafaj kódjának feltüntetésével,

b) tűzifa szállítmány esetén az adatot

ba) fafajonként, a fafaj kódjának feltüntetésével, vagy

bb) a "kemény lombos tűzifa" vagy a "lágy lombos tűzifa" megnevezéssel

kell megadni.

 

(6) Kemény lombos tűzifának minősül a sarangolt vagy ömlesztett tétel, ha benne a lágy lombos fafajok aránya nem haladja meg a szállítmány mennyiségének 5%-át, lágy lombos tűzifának minősül a sarangolt vagy ömlesztett tétel, ha benne a kemény lombos fafajok aránya nem haladja meg a szállítmány mennyiségének 5%-át.

 

10. § (1) Tűzifának fogyasztó részére történő értékesítése esetén a szállítójegyhez mellékelni kell a (3) bekezdésben meghatározott vásárlói tájékoztatót.

 

(2) Ha a tűzifa fogyasztó részére történő értékesítése tömegre történik, az eladó

a) a szállítójegyen feltünteti

aa) a tömegmérés helyét, valamint

ab) a mérlegen elhelyezett törvényes tanúsító jel vagy hitelesítési bizonyítvány azonosítóját, vagy

b) a mérlegelési jegyet a szállítójegyhez csatolja, ha a mérlegelési jegy tartalmazza

ba) az a) pontban meghatározott adatokat vagy

bb) a tömegmérés helyét és a mérleg azonosítására alkalmas adatokat.

 

(3) A vásárlói tájékoztatót az erdészeti hatóság állítja össze és a honlapján közzéteszi.

 

11. § (1) A műveleti lapot és a szállítójegy nyomtatványt (a továbbiakban együtt: nyomtatvány) - a 13. §-ban meghatározott kivétellel - folyamatos sorszámozással, az adott sorszámtartományba illeszkedő sorszám kihagyása vagy ismétlése nélkül, nyomdai úton vagy nyomtatvány-kiállító programmal kell előállítani.

 

(2) A nyomtatvány a számvitelről szóló törvény szerinti szigorú számadás alá vont bizonylatnak minősül.

 

(3) A nyomdai úton előállított nyomtatvány nyomtatvány-tömb részét képezi. A nyomtatvány sorszámtartományát az erdészeti hatóság - a honlapján közzétett formanyomtatványon benyújtott kérelemre - jelöli ki.

 

(4) A kijelölt sorszámtartományt az erdészeti hatóság - a nyomtatvány fajtájának megjelölésével - a kijelöléstől számított nyolc napon belül a honlapján közzéteszi.

 

(5) A nyomdai úton előállított nyomtatvány értékesítéséről kibocsátott számlán fel kell tüntetni

a) az értékesített nyomtatvány megnevezését és sorszámtartományát az első és az utolsó sorszám megjelölésével, továbbá

b) a nyomtatvány beszerzőjének adószámát vagy adóazonosító jelét.

 

(6) A nyomtatvány kiállítható nyomtatvány-kiállító programmal is, ha

a) a nyomtatvány

aa) alkalmas az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében meghatározott, a kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárás naprakész dokumentálására, és

ab) az (1) bekezdésben meghatározott sorszámozásra vonatkozó követelménynek megfelel, továbbá

b) a program

ba) nevét és azonosítóját,

bb) fejlesztőjének nevét és címét, valamint - ha van - adószámát, továbbá

bc) értékesítőjének vagy rendelkezésre bocsátójának nevét és - ha van - adószámát

annak első használata előtt az erdészeti hatóságnak bejelentették.

 

(7) A (6) bekezdés b) pontja szerinti bejelentéshez csatolni kell a program fejlesztője vagy értékesítője által készített felhasználói dokumentációt. A dokumentációnak tartalmaznia kell a program működésére, használatára vonatkozó részletes leírást és a program valamennyi funkciójának ismertetését. Idegen nyelvű dokumentáció esetén csatolni kell annak hiteles magyar nyelvű fordítását is.

 

(8) A program kizárólag a dokumentációban szereplő funkciókat hajthatja végre.

 

(9) A faanyag kereskedelmi lánc szereplője az általa használt program használatból történő kivonásának időpontját a kivonástól számított tizenöt napon belül az erdészeti hatóságnak az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenti.

 

(10) A faanyag kereskedelmi lánc szereplője a (7) bekezdés szerinti dokumentációt, valamint program funkcióinak módosítása esetén a dokumentáció megfelelő kiegészítését, módosítását, továbbá - idegen nyelvű dokumentáció esetén - azok hiteles magyar nyelvű fordítását a program használatból történő kivonásától számított 5 évig megőrzi.

 

12. § (1) A faanyag kereskedelmi lánc azon szereplője, aki az Evt. 90. §-a, illetve 101. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja alapján a 11. § (1) bekezdésében meghatározott nyomtatvány kiállítására jogosult, - elkülönítve egymástól a műveleti lapot és a szállítójegyet - sorszám szerinti bontásban nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a nyomtatvány:

a) sorszámtartományát az első és az utolsó sorszám megjelölésével,

b) nyomdai úton előállított nyomtatvány esetén a nyomtatvány beszerzését igazoló számla sorszámát és beszerzésének időpontját, továbbá

c) az első és az utolsó felhasználás időpontjának megjelölését.

 

(2) Nyomdai úton előállított nyomtatvány felhasználása esetén a nyomtatvány kiállítására jogosult személy az (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott adatokat a nyomtatvány-tömb felhasználásának megkezdése előtt, valamint a nyomtatvány-tömb felhasználásának befejezését követően haladéktalanul, az erdészeti hatóságnak elektronikus úton bejelenti.

 

13. § A szállítójegy a 9. § (1) bekezdés 1. pont a) alpontjában, 3-11., 13. és 15. pontjában meghatározott adattartalommal az erdészeti hatóság honlapján közzétett formanyomtatvány alkalmazásával is kiállítható, ha a fakitermelést követően az erdei faválaszték

a) a fakitermelésre jogosult tulajdonában vagy írásba foglalt szerződésen alapuló használatában álló ingatlanon, illetve

b) a fakitermelésre jogosult vagy közeli hozzátartozója lakóhelyén vagy tartózkodási helyén

nem kereskedelmi céllal kerül felhasználásra.

 

14. § Nem kell szállítójegyet kiállítani az erdőrészleten belül végzett közelítéshez, valamint az erdőben kialakított farakodó és az erdőrészlet közötti szállításhoz, ha a készletre vétel a farakodón erdőrészletre elkülönítetten történik.

 

15. § A faanyag kereskedelmi lánc szereplője a fatermék-készletet érintő átminősítést, továbbá ha a faanyag-készlet nyilvántartása vagy értékesítése a korábbihoz képest eltérő mértékegységben történik, az átváltási tényező számításának módját dokumentálja.

...

5. Záró rendelkezések

 

17. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.

(2) A 9-15. § 2016. július 1-jén lép hatályba.

...

 

A jogszabály teljes szövege innen olvasható / nyomtatható.


Forrás: MagyarKözlöny

 

Kapcsolódó:

 

EUTR - a lehetetlen határidő: február 15. FATÁJ 2016-02-05

  E cikk végén pedig a téma további előzményei is megtalálhatóak.

Beszámoló az 50. FAGOSZ Fakonferenciáról FATÁJ 2016-04-04

  Ebben látható dr. Nagy Dániel előadása az EUTR-ről.

 

Dunaker Kft - Alapítva 1986

LEITZ Hungária Szerszám Kft

Erdészeti gépek, eszközök, muszerek, kiegészítok kereskedelme.

FATUDAKOZÓ - az online faipari cégtár
 A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.