FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

Erdőkért felelős államtitkár, magánerdős helyettes államtitkár: változott az AM SZMSZ

 

 

A 4/2021. AM utasítás* módosította a 10/2019. AM utasítást 2021. március 21-i hatállyal.

* A kapcsoló szerinti szöveg 2021.03.20-2021.03.20-ig tehát a megjelenése napját követő napon volt hatályos, majd beépült a módosított utasításba és hatályát vesztette. Ugyanakkor talán a módosító szöveget olvasva lehet leghamarabb megismerni a változásokat.

A 10/2019. (XII. 30.) AM utasítás 2020.07.01-2021.03.19. időszakban hatályos volt szövege, valamint az új, 2021.03.20-tól hatályos szövege e kapcsolók segítségével olvasható. A baloldali, piros függőleges margó vonalak jelölik a változást a korábbi időszakhoz képest.

 


 

Nézzük a részleteket.

 

5.§ (A miniszter irányítja) f) pontjában

a korábbi "az erdőkért és földügyekért felelős államtitkár,"

a továbbiakban "az erdőkért felelős államtitkár,"

szövegre változott.

 

Ennek megfelelően változot a 8.§ f) pontja is.

 

A 12.§ (2) szerint a közigazgatási államtitkár igazgatási feladatkörében korábban 10 féle dologban járt el ( a)-tól j)-ig), eztán pedig számozottan 1-23 féle ügyben kell eljárnia. Az első 10 pont azonos, a 11-23. pontok az újak. Ezen feladatok tehát átkerültek a közigazgatási államtitkárhoz.

12. felelős a Nemzeti Földalappal kapcsolatos feladatok ellátásáért,

13. felel az NFK-val történő kapcsolattartásért,

14. felelős az állami tulajdonú termőföldek árverésre kijelölésének módosítása iránti kérelmek ügyében a döntés-előkészítő feladatok ellátásáért,

15. felel az állami tulajdonú földek hasznosításával kapcsolatosan felmerülő szakmai tevékenységek ellátásáért,

16. a Kormány földbirtok-politikájának megfelelően felelős a nemzeti park igazgatóságok, az állami erdőgazdasági társaságok vagyonkezelésében, illetve az NFK tulajdonosi joggyakorlása alatt álló földek hasznosításáért,

17. felelős az irányítása alá tartozó szervezeti egységek által működtetett vagy felügyelt, vagy egyéb szakmai információs rendszerek közötti kapcsolat és a folyamatos adatcsere biztosításáért,

18. felelős a termőföldön fennálló osztatlan közös tulajdon megszüntetése érdekében indult állami program végrehajtásáért,

19. felel a földügyi és agrár-vidékfejlesztési szakigazgatáshoz kapcsolódó földméréssel, térinformatikával, térképészettel, távérzékeléssel, (a továbbiakban: agrárföldmérés és térinformatika), a telekalakítással, a földvédelemmel, a földminősítéssel, a földhasznosítással, a földhasználati nyilvántartással, a földkiadási eljárással, a földprivatizációval, a földforgalommal, a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földdel, illetve a földművesek, a mezőgazdasági termelőszervezetek, valamint a mezőgazdasági üzemközpontok nyilvántartásával (a továbbiakban: földügyi és agrárföldmérési, térinformatikai igazgatás) kapcsolatos feladatok ellátásáért, a szakrendszerek működtetéséért,

20. gyakorolja a fővárosi és a megyei kormányhivatalok földügyi és agrárföldmérési, térinformatikai igazgatási hatósági és igazgatási tevékenységével kapcsolatos szakmai felügyeletet, valamint a miniszter részére jogszabályban meghatározott szakmai irányítói hatásköröket,

21. felelős az öntözési közösségek elismerésével kapcsolatos döntések – a miniszter nevében és megbízásából történő – kiadmányozásáért,

22. felelős – a gazdasági helyettes államtitkárral együttműködve – az NFK által a közpénzek, eszközök és források rendeltetésszerű, hatékony, eredményes, gazdaságos, valamint szabályszerű felhasználásának felügyeletéért,

23. felelős a mezőgazdasági vízgazdálkodással összefüggő feladatokért.

 

A 12.§ (4) g) szerint pedig a továbbiakban a közigazgatási államtitkár közvetlenül irányítja a "a Földvagyon-gazdálkodási és Öntözésfejlesztési Főosztály vezetője tevékenységét"

 

A 10. pont (27-29. §-ok) mutatja a továbbiakban az erdőkért felelős államtitkár feladatait.

 

"27. § (1) Az erdőkért felelős államtitkár

a) felelős az állami erdőgazdasági társaságok felügyeletéért,

b) felelős a vadgazdálkodással, erdőgazdálkodással, a faanyag kereskedelmi lánccal és halgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásáért,

c) felel az erdészeti igazgatási feladatkörében eljáró NFK-val történő kapcsolattartásért, szakmai irányításáért,

d) felelős a vadgazdálkodási tájegységi rendszer működtetéséért,

e) felelős az irányítása alá tartozó szervezeti egységek által működtetett vagy felügyelt, vagy egyéb szakmai információs rendszerek közötti kapcsolat és a folyamatos adatcsere biztosításáért,

f) gyakorolja a fővárosi és a megyei kormányhivatalok vonatkozásában az erdőgazdálkodás, továbbá a faanyag kereskedelmi lánc hatósági és igazgatási tevékenységével kapcsolatosan a miniszter részére jogszabályban meghatározott szakmai irányítói hatásköröket,

g) közreműködik a Személyügyi és Igazgatási Főosztállyal az állami erdőgazdasági társaságok vagyonkezelési és vagyongazdálkodási, valamint a tulajdonosi joggyakorlási kérdések tekintetében, különösen az MNV Zrt.-vel, a Pénzügyminisztériummal, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszterrel, a Miniszterelnökséggel, valamint az ezen ügyek vonatkozásában érintett egyéb hatóságokkal való kapcsolattartásban,

h) felelős az erdőgazdálkodói nyilvántartással, az Országos Erdőállomány Adattárral és az Országos Erdőkár Nyilvántartással kapcsolatos feladatok ellátásáért, a szakrendszerek működtetésért,

i) a vadgazdálkodással, erdőgazdálkodással, a faanyag kereskedelmi lánccal és halgazdálkodással kapcsolatos feladatok tekintetében gyakorolja a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH), továbbá az NFK hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekben a felügyeleti szervet megillető hatáskört.

(2) Az erdőkért felelős államtitkár irányítja

a) az erdőkért felelős helyettes államtitkár,

b) magánerdőgazdálkodás fejlesztéséért felelős helyettes államtitkár

tevékenységét.

28. § (1) Az erdőkért felelős államtitkár munkájának és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.

(2) Az erdőkért felelős államtitkár közvetlenül irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

29. § Az erdőkért felelős államtitkárt – ha nem a minisztert helyettesítő jogkörében jár el – akadályoztatása esetén az erdőkért felelős helyettes államtitkár, annak távollétében a magánerdőgazdálkodás fejlesztéséért felelős helyettes államtitkár helyettesíti."

 

A földügyekkel összefüggő feladatok tehát feladatköréből kikerültek.

Továbbá a földügyekért felelős helyettes államtitkárt nem ő irányítja a továbbiakban, ugyanakkor "az erdőkért felelős helyettes államtitkár" mellett a továbbiakban hozzá tartozik a "magánerdőgazdálkodás fejlesztéséért felelős helyettes államtitkár".

Az erdőkért felelős államtitkárt eddig akadályoztatása esetén a födügyekért felelős helyettes államtitkár helyettesítette és az ő akadályosztatása esetén az erdőkért felelős helyettes államtitkár.

A továbbiakban ilyen esetben elsődlegesen az erdőkért felelős helyettes államtitkár és akadályoztatása esetén a magánerdőgazdálkodás fejlesztéséért felelős helyettes államtitkár a helyettesítő.

 

A helyettes államtitkárokat felsoroló 12. pont is ennek megfelelően változik.

 

A 12.13. pont mutatja az erdőkért felelős helyettes államtitkár feladatait.

Ebben a 71.§ (1) j) kiegészült a vessző utáni szövegrésszel:

"j) közvetlen kapcsolatot tart az NFK-val, közreműködik az erdészeti igazgatási feladatkörében eljáró NFK szakmai irányításában,"

Ugyanakkor feladatköréből kikerültek a 71.§ k) és l) pontok szerinti föld alatti gombagyűjtéssel kapcsolatog ügyek.

 

Az új 12.14. pont pedig az alábbi:

 

"12.14. A magánerdőgazdálkodás fejlesztéséért felelős helyettes államtitkár

73/A. § (1) A magánerdőgazdálkodás fejlesztéséért felelős helyettes államtitkár

a) felelős a magánerdőkkel kapcsolatos erdészeti stratégia kialakításáért;

b) felelős az erdőgazdálkodást érintő EMVA forrású támogatási jogcímek szakmai feltételeinek meghatározásában, valamint a vonatkozó jogszabályok szövegtervezeteinek kidolgozásában való közreműködésért;

c) felelős az erdőtulajdonosi réteg szakmai tájékoztatását célzó kiadványok készítéséért és rendezvények szervezéséért;

d) felelős a magánerdőgazdálkodás birtokszerkezetének fejlesztéséért;

e) felelős a magánerdőgazdálkodás integrációjának ösztönzéséért;

f) felelős a magánerdőgazdálkodás jövedelmezőségi helyzetének feltárásáért és fejlesztéséért;

g) felelős a magánerdőgazdálkodás tudásbázisának és szakember-ellátottságának fejlesztéséért;

h) közreműködik a magánerdőgazdálkodók szakmai és érdekképviseleti szervezeteivel történő kapcsolattartásban;

i) közreműködik a nemzeti, európai uniós és nemzetközi fejlesztéspolitikai és innovációs feladatok meghatározásában és megvalósításában;

j) javaslatokat tesz a fejlesztési és innovációs célok megvalósításához szükséges jogalkotásra az erdőkért felelős helyettes államtitkár felé.

(2) A magánerdőgazdálkodás fejlesztéséért felelős helyettes államtitkár irányítja az Erdészeti Fejlesztéspolitikai és Innovációs Főosztályvezető tevékenységét.

73/B. § (1) A magánerdőgazdálkodás fejlesztéséért felelős helyettes államtitkár munkájának és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.

(2) A magánerdőgazdálkodás fejlesztéséért felelős helyettes államtitkár irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

73/C. § A magánerdőgazdálkodás fejlesztéséért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása esetén az Erdészeti Fejlesztéspolitikai és Innovációs Főosztály vezetője helyettesíti."

 


 

A záró rendelkezések után a március 20-tól hatályos 1. függelék mutatja rajzzal az új szervezeti sémát. (pdf, 1 oldal) Ebből a számunkra érdekes részek kinagyítva:

 

 

 

A 2. függelék a Minisztérium szervezeti egységeinek feladatait sorolja fel.

 

Ebben a közigazgatási államtitkárhoz került Földvagyon-gazdálkodási és Öntözésfejlesztési Főosztály feladatai 2.0.5. pontban találhatóak.

 

A 7.2. pont mutatja az erdőkért felelős helyettes államtitkár által irányított szervezeti egységek feladatait.

A 7.2.2. szerinti Erdőgazdálkodási Főosztály esetében az alábbi pontokban van változás:

(2) f) közreműködik a magánerdő-gazdálkodás működésének, állapotának rendszeres értékeléséért és a gazdálkodást előmozdító fejlesztési lehetőségek kidolgozásáért;

(3) p) – az érintett önálló szervezeti egységekkel – együttműködik a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervvel, az NFK-val, a Soproni Egyetemmel, az agrárszakképzésért felelős helyettes államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységekkel kapcsolatos szakmai döntések előkészítésében;

(7)

e) felelős a Soproni Egyetem erdészeti kutatással foglalkozó szervezeti egységei szakmai feladatainak kijelölésében és felügyeletében;

h) felelős a NAK erdőgazdálkodási szakterületeivel való együttműködéséért;

i) felelős a faanyag-gazdálkodás nemzetgazdasági összefüggéseinek, a fapiac alakulásának vizsgálatáért, valamint a lokális biomassza energetikai lehetőségek feltárásért, együttműködések kialakításáért;

j) felelős az erdészeti és faipari kutatás fejlesztési irányelveinek kidolgozásáért;

k) közreműködik az erdészeti és faipari szakoktatás és az e területen működő intézmények tevékenységének meghatározásában, fejlesztési irányelveinek kidolgozásában.

 

Az új szervezeti egység feladatai pedig:

"7.3. A magánerdőgazdálkodás fejlesztéséért felelős helyettes államtitkár által irányított szervezeti egységek

7.3.1. Titkárság

A magánerdőgazdálkodás fejlesztéséért felelős helyettes államtitkár közvetlen alárendeltségében működik a Titkárság, feladatait a 75. § rögzíti.

7.3.2. Erdészeti Fejlesztéspolitikai és Innovációs Főosztály

1. Az Erdészeti Fejlesztéspolitikai és Innovációs Főosztály koordinációs feladatai körében

a) közreműködik a védett természeti területek kialakításával kapcsolatos erdészeti szakmai véleményezésben;

b) közreműködik az erdészeti kutatás, a szakoktatás, az e területen működő intézmények tevékenységének meghatározásában, fejlesztési irányelveinek kidolgozásában;

c) közreműködik a hazai társhatóságokkal – rendőrség, Nemzeti Adó- és Vámhivatal -, valamint az erdészeti szervezetekkel – Országos Erdészeti Egyesület, Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség – való kapcsolattartásban;

d) közreműködik az erdőgazdálkodással kapcsolatos adatszolgáltatási feladatokban (OSAP);

e) közreműködik a szakmai konferenciák, rendezvények, kiállítások, médiaprogramok előkészítésében, koordinálásában, azokon való részvételben;

f) közreműködik a NAK erdőgazdálkodási szakterületeivel való együttműködésben;

g) közreműködik a szakoktatás, az e területen működő intézmények tevékenységének meghatározásában, fejlesztési irányelveinek kidolgozásában.

2. Az Erdészeti Fejlesztéspolitikai és Innovációs Főosztály európai uniós és nemzetközi feladatai körében

a) felelős az erdőgazdálkodási ágazat európai uniós támogatási rendszer szakmai irányelveinek kialakításáért;

b) közreműködik az erdőgazdálkodási ágazat európai uniós és nemzeti támogatási rendszer szakmai irányelveinek kialakításában, az adható támogatások felhasználásának szakmai felügyeletében;

c) felelős az erdőgazdálkodást érintő EMVA forrás támogatási rendszerének kialakításában való közreműködésért;

d) felelős az erdőgazdálkodást érintő EMVA forrású támogatási jogcímek szakmai feltételeinek meghatározásában, valamint a vonatkozó jogszabályok szövegtervezeteinek kidolgozásában való közreműködésért.

3. Az Erdészeti Fejlesztéspolitikai és Innovációs Főosztály funkcionális feladatai körében

a) közreműködik az erdészeti tárgyú jogszabályokban meghatározott, a hosszú távú erdőállomány rögzített és az erdészeti igazgatás által ellenőrzött szakszerű, tartamos – fenntartható – erdőgazdálkodás érvényesítésében;

b) felelős a magánerdő-gazdálkodás működésének, állapotának rendszeres értékeléséért és a gazdálkodást előmozdító fejlesztési lehetőségek kidolgozásáért;

c) közreműködik az erdőgazdálkodási stratégiai célok meghatározásában;

d) közreműködik az erdészeti műszaki fejlesztés irányainak meghatározásában;

e) közreműködik az erdészeti minőségszabályozási feladatok ellátásában és korszerűsítésében;

f) közreműködik az erdőgazdálkodás tekintetében a minőséggel, biztonsággal és gazdálkodással kapcsolatos kommunikációs feladatoknak a Minisztérium által történő ellátásához a szükséges szakmai előkészítésében, a civil szervezetek és a közvélemény számára történő kommunikációban;

g) közreműködik a faanyag-gazdálkodás nemzetgazdasági összefüggéseinek, a fapiac alakulásának vizsgálatáért, valamint a lokális biomassza energetikai lehetőségek feltárásért, együttműködések kialakításáért;

h) közreműködik az erdészeti és faipari kutatás fejlesztési irányelveinek kidolgozásában."

 

A 3. függelék ugyanazt az új szervezeti sémát mutatja be, mint az 1. függelék, csak más szerkesztésben.

 

A 4. függelék: A miniszter által irányított háttérintézmények, szakmai irányítása alatt álló szervek, valamint társasági és alapítványi portfólió

 

A 21 állami erdőgazdasági Zrt. helyzete változatlan, az elnevezés változott: az erdőkért felelős államtitkárhoz tartoznak. (A korábban 22-ből 1, a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. nincs már ebben sorban, hiszen átkerült a Soproni Egyetemet is működtető alapítványhoz, amit erről korábban írtunk már.)

 

Az 5. függelék a Minisztériumban alkalmazott politikai tanácsadói, főtanácsadói feladatköröket sorolja fel, melyek között új elem:

"5. erdészetpolitikai tanácsadás az erdők változó társadalmi elvárásaival, az ehhez szükséges képzési és tudományos felkészüléssel kapcsolatos teendőkhöz;"

 

Végül a 6. függelék a Minisztérium vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett feladatköreit sorolja fel. E felsorolásban nincs változás.

 


 

A fentiekben elsősorban az erdészeti szakterületet érintő változásokat igyekeztem kivonatolni az AM új SZMSZ-éből. Ugyanakkor az olvasó figyelmébe ajánlom, hogy az e cikkben bemutatokkon túl más változások is vannak a térképészet, a természetvédelem, halászat, vadászat és egyes más területeken is, melyek gyors megtalálásában nagy segítség a Nemzeti Jogszabály Tár (njt.hu) szerkesztési megoldása, hogy a bal szélen pirossal jelölik a változott szövegrészeket.

Forrás: A Nemzeti Jogszabály Tár, a hivatkozott kapcsolókkal
Szerkesztette: Mőcsényi Miklós

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Előző cikk

10 millió Fa - az első teljes év értékelése

Következő cikk

Helikopterről lövik a vaddisznót Amerikában, mert milliárdos károkat okoznakStihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések
Tovább

Műhold fából

LignoSat2: A világ első, fából készült műholdja. A LignoSat2 névre keresztelt fából készült műholdat a NASA és a…