FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

Nemzeti KAP-hálózat

A Magyar Közlöny 2024. évi 6. lapszámában (január 19.) megjelent az agrárminiszter 1/2024. (I. 19.) AM rendelete a Nemzeti KAP-hálózatról.

Az agrárminiszter 1/2024. (I. 19.) AM rendelete
a Nemzeti KAP-hálózatról

A Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások eljárási rendjéről szóló 2022. évi LXV. törvény 48. § (3) bekezdés 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A KAP-hálózat célja és feladata

1. § (1) A Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások eljárási rendjéről szóló 2022. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Törvény) 12. § (5) bekezdése szerint, a Törvény 10. § (1) bekezdés 11. pontja szerinti KAP Stratégiai Terv alapján Magyarországon Nemzeti KAP-hálózat (a továbbiakban: KAP-hálózat) működik.

(2) A KAP-hálózat a közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez (KAP stratégiai terv) nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1305/2013/EU és az 1307/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. december 2-i 2021/2115/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 126. cikk (3) bekezdése szerinti célokat valósítja meg a 126. cikk (4) bekezdése szerinti feladatok ellátásával.

2. A KAP-hálózat szervezete

2. § (1) A KAP-hálózaton belül

a) Vidék- és térségfejlesztési Támogató Egység,

b) Innovációt és Digitalizációt Támogató Egység,

c) Zöld Támogató Egység, valamint

d) Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

működik.

(2) A Támogató Egységek részletes feladatait a Nemzeti Irányító Hatóság határozza meg a Közös Agrárpolitika és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások végrehajtásának szervezetéről és intézményeiről szóló 601/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdésében, 19. § (2) bekezdésében és 23. §-ában, valamint az e rendeletben foglaltak alapján.

3. § A KAP-hálózat tevékenységét a KAP Stratégiai Terv Technikai Segítségnyújtás keretéből kell finanszírozni, amelynek felhasználására vonatkozó általános irányelveket a Nemzeti Irányító Hatóság határozza meg.

4. § (1) A Vidék- és térségfejlesztési Támogató Egység feladatait a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. látja el.

(2) A Vidék- és térségfejlesztési Támogató Egység

a) szolgáltató, információs feladatai keretében

aa) megszervezi és támogatja a szakmai és módszertani tapasztalatok és know-how cseréjét, a jó gyakorlatok elterjesztését,

ab) szakmai képzési és továbbképzési programokat szervez;

b) kommunikációs feladatai keretében

ba) kapcsolatot tart a Közös Agrárpolitika végrehajtásában részt vevő szervezetekkel, és elősegíti a közöttük lévő kapcsolattartást,

bb) általános tájékoztatást nyújt a KAP Stratégiai Tervvel kapcsolatban, ennek érdekében honlapot üzemeltet,

bc) kiépíti és kezeli a legjobb gyakorlatok felsorolását tartalmazó projektadatbázist, a nemzetközi joggyakorlatot tartalmazó adatbázist;

c) nemzetközi és térségközi kapcsolatokhoz kötődő feladatai keretében

ca) segítséget nyújt a térségközi és nemzetek közötti kooperációhoz,

cb) tanulmányutakat, képzéseket szervez,

cc) elősegíti a többszereplős fejlesztéseket, együttműködési hálózatok kialakítását,

cd) tájékoztatást nyújt a vidéki szervezetek és szereplők számára a hazai és nemzetközi fejlesztési források által nyújtott támogatási lehetőségekről,

ce) biztosítja az Európai LEADER Szövetséggel, az Európai KAP-hálózattal és az Európai Innovációs Partnerségi Hálózattal való együttműködést;

d) a LEADER és a vidéki hálózatok támogatásának keretében

da) LEADER támogató egységet működtet,

db) biztosítja a helyi akciócsoportok közötti kapcsolatot, elősegíti a LEADER helyi akciócsoportok hálózatosodását;

e) az együttműködő vidéki közösségek támogatásának keretében

ea) támogatja a helyi termelőket és kézműveseket a piacra jutásban,

eb) ösztönzi a térségi aktív és ökoturisztikai együttműködéseket, a társadalmi vállalkozásokat, a helyi identitás erősítését, a korosztályok közötti kapcsolatot, valamint a kulturális és szociális civil szervezetek bevonását;

f) segíti a vidéki közösségek infrastruktúra-fejlesztését;

g) segíti az induló vállalkozásokat és a generációs megújulást;

h) segíti a vidéki térségek közösségi tevékenységeit támogató projekteket.

5. § A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat a KAP-hálózat részeként működik a Vidékfejlesztési Program és a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról szóló 11/2016. (IV. 21.) MvM rendelet alapján, a Vidékfejlesztési Program zárásáig.

3. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § Ez a rendelet a közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez (KAP stratégiai terv) nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1305/2013/EU és az 1307/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. december 2-i 2021/2115/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 126. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Dr. Nagy István s. k.,
agrárminiszter

forrás: Magyar Közlöny / NJT

Előző cikk

Erdei utakon Reviczky Gáborral - 213., 2024/03.

Következő cikk

Románia faipara és bútoripara (is) visszaesettStihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések