FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

Erdőgazdálkodást érintő törvénymódosítás

A Magyar Közlöny 237. (XII.22.) lapszámában megjelent a 2021. évi CL. törvény egyes agrártárgyú törvények módosításáról. A törvényt az Országgyűlés 2021. december 14-i ülésnapján fogadta el.

A törvény érinti, módosítja:
– A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényt; (1-4. §)
– A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvényt; (5-35. §)
– Az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvényt; (36-47. §)
– Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvényt; (48-51. §)
Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvényt; (52-53. §)
– A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvényt; (54-61. §)
– A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvényt; (62-73. §)
– A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényt; (74-75. §)
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényt; (76-99. §)
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvényt
; (100-131. §)
– A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvényt; (132. §)
– A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvényt; (133. §)
– Az öntözéses gazdálkodásról szóló 2019. évi CXIII. törvényt; (134-144. §)
A termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezéséről és egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XL. törvényt; (145. §)
– A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvényt; (146-153. §)
A családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvényt. (154-161. §)

5. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosítása

52. § Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 113. §-a a következő (25b) bekezdéssel egészül ki:
„(25b) A (25a) bekezdéstől eltérően, ha 2021. december 31. napján a (25) bekezdés szerinti szerződéssel érintett földrészlet vonatkozásában az erdőgazdálkodó az Európai Unió Közös Agrárpolitikája forrásaiból eredő támogatási jogviszony alanya, a támogatással érintett földrészletre vonatkozó megbízási szerződés – ha a szerződő felek a szerződést korábban nem szüntetik meg – ezen támogatási jogviszony lejárta napján veszti hatályát. A támogatási jogviszony megszűnésekor az ilyen címen fennálló bejegyzéseket az erdészeti hatóság törli az erdőgazdálkodói nyilvántartásból.”

53. § Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 113. § (25) bekezdésében a „valamint az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény hatálybalépését” szövegrész helyébe a „vagy 2021. december 31. napját” szöveg lép.

9. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény módosítása

76. § A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 5. § 19. pontja a következő d) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában mezőgazdasági termelőszervezet: a mezőgazdasági igazgatási szerv által e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott feltételek alapján nyilvántartásba vett, tagállami székhelyű jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,)
„d) amely erdőgazdálkodásra jogosult erdészeti szakirányító vállalkozásnak minősül;”


77. § A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A föld tulajdonjogának átruházására irányuló vagy a föld tulajdonjogát érintő más jogügyletet tartalmazó szerződés, továbbá azok ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez szükséges jognyilatkozat érvényességéhez szükséges az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott elektronikus regisztráció.”

78. § (1) A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 13. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) E törvény alkalmazásában föld más célú hasznosításának minősül az erdő termelésből való időleges vagy végleges kivonása is.”
(2) A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 13. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés alkalmazásában nem minősül a használat átengedésének az, ha a tulajdonjogot szerző fél]
„b) társult erdőgazdálkodást folytat, az erdőnek minősülő földet erdőkezelésbe adja, vagy osztatlan közös tulajdonban álló erdőnek minősülő föld használati jogosultságát tulajdoni hányadot meghaladó mértékű többlethasználati megállapodással másik tulajdonostársnak engedi át; vagy”
(3) A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 13. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha a tulajdonjogot e törvény alapján megszerző személy a föld megszerzésekor megtette az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot, majd a tulajdonjogot közeli hozzátartozója részére ruházza át, a közeli hozzátartozó tulajdonszerzési jogosultságának feltétele, hogy a tulajdonjog átruházásáról szóló szerződésben vállalja, hogy – a (2) bekezdésben meghatározott esetek kivételével – a föld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja, és ennek során eleget tesz a földhasznosítási kötelezettségének.
(6) Ha a tulajdonjogot e törvény alapján megszerző személy a földet az (1) bekezdésben meghatározott 5 éves időtartamon belül átruházza közeli hozzátartozója részére, a tulajdonszerzési jogosultság feltétele, hogy a közeli hozzátartozóként tulajdonjogot szerző személy a tulajdonjog átruházásáról szóló szerződésben vállalja, hogy a földet az 5 éves időtartamból még hátralévő ideig – a (3) bekezdésben meghatározott esetek kivételével – más célra nem hasznosítja.”

10. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosítása

116. § A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 68/C. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Erdőgazdálkodási haszonbérleti szerződést az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő erdőgazdálkodásra jogosult erdészeti szakirányító vállalkozás köthet, kivéve ha a haszonbérlő a tulajdonos közeli hozzátartozója, vagy olyan családi mezőgazdasági társaság, amelyben a tulajdonos tag.”

117. § A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 68/D. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az erdőgazdálkodási integrációs szerződés írásban érvényes, azt az erdőről, az erdő védelméről és
az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő erdőgazdálkodásra jogosult erdészeti szakirányító vállalkozás köthet, kivéve ha az integrátor a tulajdonos közeli hozzátartozója, vagy olyan családi mezőgazdasági társaság, amelyben a tulajdonos tag. A 71. § (1a) bekezdésében foglalt esetben a szerződés létrejöttéhez az érintett tulajdonostársak tulajdoni hányad alapján – a 72. § (5) bekezdésében foglaltak alkalmazásával – számított kétharmados döntése szükséges.”


118. § A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 68/E. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önálló erdőgazdálkodási egység területét az érintett tulajdonos az erdőről, az erdő védelméről és
az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtására kiadott jogszabályban foglalt feltételeknek megfelelő, az erdészeti hatóság által nyilvántartott erdőgazdálkodásra jogosult erdészeti szakirányító vállalkozás (a továbbiakban: erdőkezelő) kezelésébe adása útján is hasznosíthatja. Az erdőkezelőnek nem kell az erdészeti hatóság által nyilvántartott erdőgazdálkodásra jogosult erdészeti szakirányító vállalkozásnak minősülnie, ha az erdőkezelő a tulajdonos közeli hozzátartozója, vagy olyan családi mezőgazdasági társaság, amelyben a tulajdonos tag.”

14. A termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezéséről és
egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XL. törvény módosítása

145. § A termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezéséről és egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XL. törvény 8. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Védett természeti területnek minősülő földrészlet esetében a vételi jog gyakorlásának feltétele a földügyért felelős miniszter hozzájárulása a földrészletnek az állami tulajdonból történő kikerüléséhez. A hozzájárulás nem tagadható meg akkor, ha a vételi jogot gyakorlóval szemben a joggyakorlást megelőző tíz éven belül nem állapították meg környezetkárosítás vagy természetkárosítás bűntettét, vagy természetvédelmi szabálysértés miatt a felelősségét, továbbá természetvédelmi bírság nem került vele szemben kiszabásra. Az (1) bekezdés szerinti határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a vételi jog gyakorlására és a miniszter hozzájárulásának kezdeményezésére a joggyakorló által a határidőben került sor.”

16. A családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény módosítása

154. § (1) A családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény 2. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„c) kiegészítő őstermelői tevékenység: falusi és agroturizmus, kézművesipari tevékenység, fűrészáru-feldolgozás, takarmány-előállítás, mezőgazdasági termékből élelmiszer előállítása mező-, erdőgazdasági tevékenységből származó termékfeldolgozás kivételével, ha az a saját gazdaságban előállított alapanyag felhasználásával történik és nem haladja meg az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott mennyiséget, dohányfeldolgozás, bioüzemanyag-előállítás a mező-, erdőgazdasági tevékenység során keletkezett melléktermékek, növényi és állati eredetű hulladék hasznosítása, nem élelmiszercélú feldolgozása, valamint az ezekből a termékekből keletkezett termékek közvetlen termelői értékesítése, továbbá mező- és erdőgazdasági szolgáltatás;”
(2) A családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény 2. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„e) mező-, erdőgazdasági tevékenység: a Földforgalmi törvény 5. § 18. pontjában meghatározott mező-,
erdőgazdasági tevékenység, valamint továbbá e tevékenységből származó termékfeldolgozás, ha az a saját gazdaságban előállított alapanyag felhasználásával történik és nem haladja meg az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott mennyiséget;”

(3) A családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény 2. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„h) saját gazdaság: a természetes személy saját vagy az őstermelők családi gazdasága tagjainak közös használatában álló mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld, valamint mezőgazdasági termelőeszközök azon köre, amelyre nézve az érintett személyt vagy személyeket megilleti a termelés szervezésének, valamint – a vetőmag-bértermelés, a bérnevelés, a bérhizlalás és a kihelyezett állat tartása kivételével – a termelés eredménye felhasználásának a jogosultsága.”

162. §
(1) Ez a törvény – a (2)–(7) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
(2) Az 5–23. §, a 24. § (1), (2) és (4) bekezdése, a 25–28. §, a 31–41. §, a 42. § (1) bekezdése, a 43. § (1) és (3) bekezdése, a 46. §, a 47. §, a 4. alcím, a 6–8. alcím, a 78–79. §, a 80. § (2) bekezdése, a 81. §, a 82. § (1) bekezdése, a 83. § (1) bekezdése, a 85–87. §, a 88. § (1) bekezdése, a 89. §, a 90. § (1) és (2) bekezdése, a 91–95. §, a 97. § (1) bekezdése, a 98. § a)–d), f ), g), i)–k), m), o), q), r), t) és v) pontja, a 99. § c) pontja, a 101. § (1) és (3) bekezdése, a 102–106. §, a 107. § (1) bekezdése, a 109–120. §, a 122. §, a 123. §, a 125–128. §, a 129. § (1) bekezdése, a 130. § a), c), d), h)–j), l) és m) pontja, a 131. § b), c), e), h) és i) pontja, a 11. alcím, a 13. alcím, a 15. alcím és a 16. alcím, valamint az 1. melléklet 2022. január 1-jén lép hatályba.
(3) A 30. § 2022. január 15-én lép hatályba.
(4) A 24. § (3) bekezdése és a 29. § az e törvény kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.
(5) A 42. § (2) bekezdése, a 43. § (2) bekezdése, a 44. § és a 45. § 2022. március 1-jén lép hatályba.
(6) A 80. § (1) bekezdése, a 90. § (3) bekezdése és a 99. § b) pontja 2022. július 1-jén lép hatályba.
(7) A 77. §, a 82. § (2) és (3) bekezdése, a 83. § (2) bekezdése, a 88. § (2) és (3) bekezdése, a 96. §, a 97. § (2) bekezdése, a 98. § e), h), l), n), p), s), u) és w) pontja, a 99. § a) és d) pontja, a 100. §, a 101. § (2) bekezdése, a 107. § (2) bekezdése, a 108. §, a 121. §, a 124. §, a 129. § (2) bekezdése, a 130. § b), e)–g), k) és n) pontja, valamint a 131. § a), d), f ) és g) pontja 2023. február 1-jén lép hatályba.

***
A jogszabály teljes szövege a Magyar Közlönyben olvasható.

szerk: Tóth János, forrás: Magyar Közlöny

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Előző cikk

Agrár- és erdészeti gazdaságok átadása

Következő cikk

Erdei Utakon Reviczky Gáborral – 106., 2021/52. adásStihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések