FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

Ismét erdőtörvény módosítás jön

Az AM honlapján megjelent a Egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló törvénytervezet társadalmasítása, amely 2023. október 24-ig véleményezhető. A tervezet több ponton módosítja Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvényt is.

Az egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló törvény célja a jogalkalmazók részéről felmerült, illetve az elmúlt időszak tapasztalatai alapján szükségessé vált szakmai módosítások elvégzése, más törvényekkel való szabályozási összhang megteremtése, továbbá technikai jellegű pontosítások végrehajtása. További cél az egységes jogalkalmazás elősegítése, a közfeladatok hatékonyabb ellátása. A törvényjavaslat 19 törvény módosítását foglalja magában.

Tartalmi összefoglaló_agrársaláta (2023.10.16.)
File letöltése

Normaszöveg egyes agrártárgyú törvények (2023.10.16.)
File letöltése

Hatásvizsgálati lap_agrársaláta_összevont (2023.10.16.)
File letöltése

A törvény-tervezetből bemásoltuk ide az erdőtörvényt érintő módosítási javaslatokat.


 1. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény
  módosítása


  24. §
  Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 72. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
  (Az erdészeti hatóság a tarvágás végrehajtását erdőfelújítási biztosíték nyújtásához köti, ha) „b) az erdőgazdálkodó a 7. § (1) bekezdés a)–d) pontjában foglalt természetességi állapotra vonatkozó alapelvárású erdőben 0,25 hektárnál nagyobb, vagy a 7. § (1) bekezdés e) vagy f) pontjában foglalt természetességi állapotra vonatkozó alapelvárású erdőben 5,0 hektárnál nagyobb tarvágás végrehajtását jelenti be, és
  ba) az erdőgazdálkodó személyét az erdészeti hatóság az erdőgazdálkodói nyilvántartásban öt évnél rövidebb ideje vette nyilvántartásba, vagy
  bb) az erdőgazdálkodó korábban erdőfelújítás során eredményes elsőkivitelt vagy erdőtelepítés során befejezett erdőtelepítést még nem végzett, vagy”

  25. §
  Az Evt. 79. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:
  „(3b) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházás esetében az erdő igénybevétele iránti kérelemhez érintettség esetén csatolni kell a beruházónak az 1. mellékletben meghatározott valamelyik állami erdészeti társasággal kötött, a csereerdősítés elvégzésére az állami erdészeti társaság kötelezettségvállalását is tartalmazó szerződését. Ebben az esetben a (3a) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni.”

  26. §
  Az Evt. 82. § (6a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
  „(6a) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházás esetében az igénybevétel megkezdésének feltétele az erdő igénybevételhez kapcsolódóan előírt csereerdősítési kötelezettség teljesítésének megfelelő területre szóló csereerdősítési terv engedélyezésre történő benyújtása. A csereerdősítést a beruházóval kötött szerződés alapján az 1. mellékletben meghatározott valamelyik állami erdészeti társaság végzi.”

  27. §
  (1) Az Evt. 93. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
  „(2) Erdőben lovas és technikai sportversenyt rendezni csak az erdőgazdálkodó hozzájárulásával és – a (2a) és (2b) bekezdésben foglalt kivétellel – az erdészeti hatóság engedélyével lehet.”
  (2) Az Evt. 93. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
  „(2a) Lovas sportverseny rendezéséhez védett természeti területen lévő erdőben a Tvt.-ben meghatározottak szerint a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges.
  (2b) Technikai sportverseny rendezéséhez
  a) védett természeti területen lévő erdőben a Tvt.-ben meghatározottak szerint
  b) védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen lévő erdőben az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló rendeletben meghatározottak szerint, a megjelölt létszám felett a
  természetvédelmi hatóság engedélye szükséges.”

  28. §
  Az Evt. 94. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
  „(2a) Társas vadászat esetén a korlátozás – a társas vadászattal érintett erdőterületre – a vadászati hatósághoz bejelentett időpontot megelőző naptól a társas vadászat tervezett napjának végéig szólhat.
  (2b) Egyéni vadászat esetén a korlátozás
  a) adott nap 16.00 órától másnap 9.00 óráig szólhat, és
  b) nem terjedhet ki az Evt. 93. § (1) bekezdés b) pontja szerinti turista útvonalak területére.”

  29. §
  Az Evt. 95. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
  „(3) Az erdő egyes részei látogatásának
  a) a 94. § (1) bekezdése szerinti korlátozását az erdőgazdálkodó,
  b) a 94. § (2) bekezdése szerinti korlátozását a vadászatra jogosult
  akkor köteles előzetesen bejelenteni az erdészeti hatóságnak, ha annak tervezett időtartama az egy hónapot meghaladja.”

  30. §
  Az Evt.
  a) 41. § (2) bekezdés a) pontjában a „(8)” szövegrész helyébe a „(8a)” szöveg,
  b) 92. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „nem csak emberi erővel hajtott” szövegrész helyébe a „300 W teljesítménynél nagyobb névleges teljesítményű motorral rendelkező” szöveg,
  c) 94. § (2) bekezdésében a „hozzájárulásával átmenetileg” szövegrész helyébe a „hozzájárulásával – a (2a) és (2b) bekezdésekben foglaltak figyelembevételével – átmenetileg” szöveg,
  d) 95. § (7) bekezdésében az „erdőgazdálkodót a” szövegrész helyébe az „erdőgazdálkodót vagy a vadászatra jogosultat a” szöveg,
  e) 105. § (2) bekezdésében a „44. § b) pontjában” szövegrész helyébe a „44. §-ában” szöveg lép.

  31. §
  Hatályát veszti az Evt.
  a) 20/B. § (3) bekezdésében a „Ha az érintett haszonvétel gyakorlására irányuló tevékenységet csak az erdőgazdálkodó végezheti, akkor azt a tulajdonos nevében és javára, illetve költségviselése mellett az erdőgazdálkodó hajtja végre.” szövegrész,
  b) 91. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „emberi erővel hajtott” szövegrész,
  c) 91. § (1a) bekezdésében az „emberi erővel hajtott” szövegrész.

forrás: AM

Előző cikk

Erdészeti génmegőrzés a klímaváltozás tükrében

Következő cikk

LXIII. FAGOSZ Fakereskedelmi Konferencia – október 26.Stihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések