FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

Építésügyi műszaki irányelv jelent meg a meglévő faszerkezetek vizsgálatáról

 

A korábbi cikk:

Új építésügyi műszaki irányelv a faanyagvédelem témakörében

Az irányelvek egy sajátos típusa, az építésügyi műszaki irányelv a közelmúltban került bevezetésre. 2020. szeptember: Faanyagvédelem. Faanyagvédelem a magasépítésben – általános irányelvek. FATÁJ 2020-10-15

 


 

 

Az irányelvek sajátos típusa, az építésügyi műszaki irányelv. A mostani a közelmúltban került bevezetésre. Az Építési törvény fogalom meghatározása szerint az építésügyi műszaki irányelv jogszabály vagy európai, vagy nemzeti szabvány által nem vagy nem teljeskörűen szabályozott területen, ismételt vagy folyamatos alkalmazás céljára, széles körű szakmai összefogással és állami felügyelet mellett létrehozott, magyar nyelven kiadott, mindenki számára hozzáférhető építésügyi műszaki előírás. [1]

 Az építési műszaki irányelv a műszaki előírások hierarchiájában a nemzeti szabványok alatt, a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvvel (TvMI) és az Útügyi Műszaki Előírással (UME) egy szinten helyezkedik el. A szövetségek, gyártók vagy kamarák által készített irányelvekkel szemben az építésügyi műszaki irányelvek alkalmazását – a tűzvédelmi műszaki irányelvekhez hasonlóan – jogszabályi (törvényi) hivatkozások is támogatják. [2]

A szabványokhoz és más irányelvekhez hasonlóan az Építésügyi Műszaki Irányelvek alkalmazása is önkéntes. Abban az esetben, ha az irányelv alkalmazása műszaki tartalmú jogszabályban, szerződésben, illetve azok mellékleteiben kerül rögzítésre, kötelező érvényű is lehet.

Az irányelvek elfogadásáért felelős Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottság (ÉMSZB) 2016-ban jött létre, tagjai a Magyar Építész Kamara, Magyar Mérnöki Kamara, Magyar Szabványügyi Testület, Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, ÉMI Nonprofit Kft, Lechner Nonprofit Kft., Országos Atomenergetikai Hivatal, Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, valamint az építési szabályozásért és építéshatósági ügyekért a felelős miniszter által vezetett minisztérium által delegált személyek. A Bizottság elnöke az építésgazdaságért felelős miniszter által kinevezett szakmai vezető. [3]

A titkársági feladatok ellátása és az irányelv tervezetek előkészítése egyaránt az ÉMI Nonprofit Kft. feladata. [2]

A szakmai szervezetek által javasolt, az ÉMSZB által is fontosnak ítélt témakörökben a delegált illetve felkért szakemberekből álló munkacsoportok készítenek irányelv tervezeteket. A lehető legnagyobb mértékű szakmai és társadalmi elfogadottság érdekében az előkészített tervezetek az ÉMI honlapján több csoportban témakörönként közzétételre kerülnek. A véleményezés során nagyszámú észrevétel érkezett eddig a tervezetek többsége kapcsán. A már véleményezett és javított anyagokról az ÉMSZB tagjai szavaznak közzététel előtt.

A faanyagvédelmi szakterületen több irányelv tervezet is kidolgozásra került. Ezek közül elsőként a 9/2020. (IX.16.) ÉpMI jelzetű, Faanyagvédelem. Faanyagvédelem a magasépítésben – általános irányelvek című került elfogadásra. [4] Szerkesztéstechnikai okokból később látott napvilágot a 8/2020. (XII.19.) ÉPMI jelzetű, Meglévő faszerkezetek helyszíni vizsgálata és értékelési szempontjai – faanyagvizsgálati szempontok című építésügyi műszaki irányelv, melyet e cikkben ismeretünk [5].

Ezen másodikként megjelent építésügyi műszaki irányelv előzménye a 9901/1982. (MÉM. É.23) MÉM számú, a Faaanyagvédelmi szabályzat közzétételéről szóló, 1997 decemberében visszavont közlemény volt, melynek eljárásrendjét a szakmabeliek ‘Kódex’ néven – más előírás hiányában, – napjainkig használták. [6].

A faanyagvédelemmel, faanyagvédelmi szakértéssel foglalkozó szakemberek körében tehát hiánypótlónak tekinthető az új irányelv tartalma.

Hatálya kiterjed az épületekben kül- és beltéren található tömör faanyagból és fatermékekből (rétegelt-ragasztott szerkezeti faanyagok, fa alapú építőipari faelemek, modifikált faelemek) felépített teherhordó és nem teherhordó szerkezetek (pl. falazatokban, födém- és tetőszerkezetekben), épületasztalos szerkezetek, valamint faburkolatok, faszerkezetű lépcsők és beépített bútorok fizikai jellemzőinek vizuális és műszeres ellenőrzésére, megfelelőségének helyszíni minősítésére.

A vizsgálatok a beépített faanyagok szilárdsági tulajdonságainak, alakváltozásainak, repedéseinek, színének, zsugorodásának-dagadásának ellenőrzésére, ez alapján a rendeltetésszerű használatra alkalmasság meghatározására, valamint a szükséges és elégséges intézkedések meghatározására terjed ki. Az iránymutatás célja, hogy közös fogalmakat, eljárásokat biztosítson a faanyagvédelmi szakvéleményekben. Rögzíteni kívánja, hogy milyen esetekben szükséges faanyagvédelmi szakértő megbízása, illetve tartószerkezeti szakértő bevonása. Műemlék épületben ezen kívül alkalmazandó, a 68/2018. Kormányrendelet [7] melynek előírásai – különösen roncsolásos vizsgálatok szüksége esetén, – felülírják az ajánlásokat.

Az új tartalmi iránymutatásoknak megfelelően a szakterületet érintő alapfogalmak meghatározásait, a jogszabályi követelményekből levezetett hatásokat és hozzájuk kapcsolható műszaki jellemzőket, illetve az alkalmazandó módszereket és eljárásokat, vonatkozó jogszabályokat és szabványokat, kapcsolódó szakirodalmat szedte csokorba az irányelv szövege.

 

 

1. ábra (fent és balra) Vizsgálat alá vont tetőszerkezeti faanyagok

 

Az alkalmazandó módszerek, eljárások fejezetben találjuk az útmutatást az alkalmazott faanyag értékelésére, a szemrevételezéssel megállapítható jellemzőkről és a fahibákról. Leírja az ismert roncsolásmentes szilárdságbecslési vizsgálatokat (csavarállóság mérés, hangsebesség mérés, penetráció/behatolás/ vizsgálat, illetve akusztikus tomográfia). Ismerteti a kis roncsolással járó szilárdságbecslési módszereket (fúrásos forgács mintavétel, éles kézi szerszámok behatolása, Pressler fúró) a teherhordó és nem teherhordó szerkezetek esetén is. Külön kitér a ragasztott szerkezeti elemek rétegelválás vizsgálataira, a rönkházak csomópontjainak vizsgálatára, illetve könnyűszerkezetes épületek vizsgálatára. Külön fejezet foglalkozik a faszerkezetű kilátók és fahidak vizsgálatának leírásával. Részletes leírás található a tetőszerkezetek, fafödémek és belső falépcsők vizsgálatáról. Megtaláljuk még a kültéri fa járófelületek, falburkolatok és beépített fabútorok vizsgálati leírását is.

Károsodások esetén (gomba- és rovarfertőzés) szükség lehet laboratóriumi vizsgálatokra, melyhez a mintavételi eljárást és jegyzőkönyv űrlapmintát is találunk.

Szakemberek számára jelent hasznos segítséget a mellékletek között található leírás a faanyagvédelmi szakvélemény készítés módjáról és annak tartalmáról. Köszönet illeti a munkacsoport tagjait ezen értékes kiegészítés összeállításáért.

A téma iránt érdeklődők további információkat találhatnak az ÉMI Nonprofit Kft. honlapján a Tudásbázis menüpont alatt található Publikációk között értelemszerű keresőszók használatával. Az lakosság számára összeállított EMILI tájékoztató kiadványok is segítséget adhatnak további információszerzésben [8].

Az ÉMSZB által már jóváhagyott irányelvek szövege szabadon hozzáférhető az ÉMI Nonprofit Kft. honlapján, a Tudásbázis menüpont alatt nyíló aloldalról [9]. Lásd a 2. ábrán.

 

2. ábra Elfogadott építőipari műszaki irányelvek az ÉMI Nonprofit Kft. honlapján.

 

Írta:

Papp Imre szakértő mérnök – ÉMI Nonprofit Kft.

ipapp@emi.hu  műszaki szakértő (MMK-13-4917)

 igazságügyi szakértő (IM 010781)

 

 

A szabványok megrendelhetők: www.mszt.hu

 

 

 

További információk, szabályozások, források, irodalomjegyzék

 

[1] 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (Étv)

[2] 6/2019. (IV. 4.) ITM rendelet rendelet az Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottságról

[3] 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet az Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottságról

[4] 9/2020. (IX.16.) ÉPMI – Faanyagvédelem. Faanyagvédelem a magasépítésben – általános irányelvek

[5] 8/2020. (XII.18.) ÉPMI – Meglévő faszerkezetek helyszíni vizsgálata és értékelési szempontjai – faanyagvizsgálati szempontok

[6] 9001/1982. (MÉM. É. 23.) MÉM számú közlemény a Faanyagvédelmi Szabályzat közzétételéről  (Visszavont, hatálytalan.)

[7] 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról

[8] ÉMI Nonprofit Kft. tájékoztató kiadványok

[9] ÉMI Honlap – Tudásbázis menüpont – Építésügyi műszaki irányelvek

 

– MSZ 6771-1:1982 Faanyagvédelem. Fogalom meghatározások.

– MSZ EN 335:2013 A fa és a fa alapanyagú termékek tartóssága. Felhasználási osztályok: fogalom meghatározások, alkalmazás tömör faanyagra és fa alapanyagú termékekre

– MSZ EN 350:2016 A fa és a fa alapanyagú termékek tartóssága. A fa és fa alapanyagú termékek biológiai anyagainak tartóssági vizsgálata és osztályozása

– MSZ EN 1912:2012 (Angol nyelvű) Szerkezeti fa. Szilárdsági osztályok. A vizuális szilárdsági osztályok és a fafajok kapcsolata

 – Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU  rendelete az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról (CPR) . /módosított szövegváltozat/

 – 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól

– Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK  rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH)

– 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

Előző cikk

Erdei Utakon Reviczky Gáborral - 63., 2021/09. adás

Következő cikk

Erdőkért felelős államtitkár, magánerdős helyettes államtitkár: változott az AM SZMSZStihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések
Total
0
Share