FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

Faragó Sándor – akadémiai székfoglaló

A Magyar Tudományos Akadémia zsúfolásig megtelt, 220 férőhelyes Nagytermében tartotta meg 2022. október 26-án akadémiai székfoglaló előadását a Soproni Egyetem rector emeritusa Prof. Dr. Faragó Sándor, az MTA közelmúltban megválasztott levelező tagja.

A nagy érdeklődés övezte tudományos eseményen akadémikus Úr korábbi munkatársai, tanítványai mellett barátok, tisztelők az erdész, vadász és természetvédelmi szakma képviselői és vezetőinek jelenlétében Szövetséget kötök veletek, …, és minden élőlénnyel, amely veletek van: a madarakkal, a háziállatokkal, s az összes mezei vaddal.” címmel hallgathatták meg érdekfeszítő értekezését. Ennek szöveges kivonata az alábbiakban olvasható: 

Szövetséget kötök veletek, …, és minden élőlénnyel, amely veletek van: a madarakkal, a háziállatokkal, s az összes mezei vaddal.”

Faragó Sándor

Az ember és a környezetében élő állatvilág kapcsolata az evolúció során kulcskérdéssé vált a húsevés szerepének növekedésével. Ennek a kapcsolatnak az állatvilágra gyakorolt hatása korlátos volt még akkor is, amikor bizonyos specialista jegyek megfigyelhetők voltak. A zsákmányolás értelemszerűen a nagytestű emlősökre fokuszált, a madarak és a mezei vadnak nevezett csoport alárendelt szerepet játszott.

A zsidó-keresztény kultúrkörben sok ezer évvel ezelőtt megjelent e kapcsolat fontosságának a felismerése, s a felelős-szerető uralkodásnak az ideája. A Teremtés könyvében a többoldalú szövetség – amely az egymásrautaltságot és kötelezettségvállalást üzente – évezredekre befolyásolta az e hit szerint élő társadalmak környezethez való viszonyát. Az igazsághoz azonban az is hozzátartozik, hogy hosszú időszakon keresztül nem is volt az ember azon képességek és készségek (pl. fegyverek) birtokában, amellyel megváltoztathatta volna e szövetséggel meghatározott korlátos pozícióját. A változást elsősorban a harci és vadászati célokra egyaránt használható fegyverek és a lovasság megjelenése jelenthette. Az apróvadat/ vízivadat kis hatékonyságú vadászati módokkal (csapda, íj) ejtették el, tehát érdemben nem veszélyeztették. Nem véletlen, hogy a nagyvad állomány került először veszélyben főként Nyugat-Európában, amire a keresztény vallás a mértékletességre (=fenntarthatóságra) felszólító szentek – Szent Euszták, Szent Hubertusz és Szent Egyed – követendő életpéldáival reagált. Ez jó időre korlátozta a vadfajok kipusztításának esélyét.

A drámai változást a madár és általában a mezei és vízivad vonatkozásában a sörétes puskák,vagy „Haile Shotte peics”, – ahogy nevezték őket, a 16. századi Angliában –, kialakítása és használatba vétele okozta. Az arisztokrácia, köztük az uralkodó VIII. Henrik elsősorban madarak vadászatára használta őket. Ettől kezdve az emberi telhetetlenség és rekordhajhászás teret nyerhetett, ami a 19 századra érte el tetőfokát és olyan fajok kipusztulásához vezetett, mint pl. az amerikai vándorgalamb (Ectopistes migratorius). A természeti erőforrások túlhasználatának jelenséget és azok addig kimeríthetetlennek tekintett végességét érzékelve fogalmazódtak meg a fenntarthatóság kívánalmának elvei (először az erdőgazdálkodásban), alakultak ki a vadvédelmi törvényi szabályozás csírái és a természetvédelem gyökerei is. A fenntartható, bölcs hasznosításnak (wise use) világhírű iránymutatója gróf Károlyi Lajos volt, aki tótmegyeri vadászterületein – korát messze megelőzve – elsőként valósította meg a fenntartható apróvadgazdálkodást.

Az ember sokszor vitatható tájátalakító tevékenységével együtthatóan, akaratlanul segítette a mezei vadállomány térfoglalását szerte a világon és Magyarország mindenkori területén. A Honfoglalás idején az erdők60-70%-osterületfoglalása – a termőföld nyerési célú erdőirtások következtében – a 19. század végére 12,9%-ra csökkent. A 19. század utolsó harmadában elkezdődött lecsapolások és folyószabályozások hatására a vizes élőhelyek nagy hányada eltűnt, azok mezei (rét-legelő és szántó) élőhelyekké alakultak át, utóbbiak terület aránya a 19. század végén 77,8% (55,4% szántó és 22,4% rét-legelő) volt. Ez a több millió hektáros mezei élőhelynövekedés a mezei apróvad állomány elterjedésének és állományainak jelentős növekedését vonta maga után, s ez az ideális helyzet az ún. „Aranykor” – amely a mezőgazdasági technológiák extenzív jellegével társult – az 1950-es évekig tartott.

A Trianonban megcsonkított országterületen fellépő új szükségletek erős nyomást gyakoroltak a művelési ágak arányainak átrendezésére. A szántók területaránya 100 év alatt 55,4%-ról 50,7%-ra csökkent. A gyepek (rét + legelő) egykori 22,4%-os részaránya 12,7%-ra, azaz csaknem felére esett vissza. Növekedett az erdősültség, elsősorban az Alföldfásítási Programnak köszönhetően. A 19. század végén 12,9%-os volt, jelenleg 22,2%-os. Nőtt a kert, a gyümölcsös (1895: 1,0%; 1990: 4,7%) és a művelés alól kivett területek (1895: 5,7%; 1990: 11,5%) aránya is. A mezei élőhelyek, illetve az itt élő vadállomány veszteségei csaknem 1,5 millió hektárt tettek ki! A mezei élettér területarány-romlása mellett a táblaméretek növekedésével és a termesztéstechnológia intenzívvé válásával (kemikália használat, gépesítés), a termesztett növényválaszték, azaz az élőhelydiverzitás csökkenésével a környezeti viszonyok gyökeresen megváltoztak, kedvezőtlenné váltak. E bemutatott változások az apróvad és vízivad fajaink erőteljes, olykor drámai állománycsökkenéséhez vezettek.

Ebben a helyzetben már nem elégséges a passzív vad- és természetvédelem, hanem aktív beavatkozásra van szükség, A beavatkozás nem lehet hatékony intenzív kutatások, monitoring alapú környezet-változás elemzés nélkül. Jobban kell ismernünk mezei és vízivadfajainkat, állománydinamikájukat, szaporodásbiológiájukat, élőhelyhasználatukat és választásukat, táplálkozásukat, predátoraiknak helyzetét. Kutatásainkban a mezei területek egyik ernyőfajával a túzokkal (Otis tarda) és indikátorfajával a fogollyal (Perdix perdix) végzett több mint 3 évtizedes vizsgálatainkkal megalapozhattuk az említett két kulcsfaj és koegzisztens fajaik védelmét, illetve fenntartható hasznosítását (fogoly, fácán, mezei nyúl stb.).

Több évtizedes ökológiai kutatásaink igazolják a mezőgazdasági élőhely-típusok előnyeit, amelyek az élőhely-szerkezetben, a mikroklíma viszonyokban, a növényi és állati táplálékforrás kínálatban mutatkoznak meg. Mindez a növénytermesztés kezdete óta előidézte az élőhelyváltás jelenségét, amit a faj nagyfokú alkalmazkodó-képességének tekintünk. Az intenzív mezőgazdasági technológiák negatív hatásai – amelyeket a fajok nem feltétlenül érzékelnek – „ökológiai csapdába” ejthetik a fajokat. Így a mezei élőhelyek ellentmondásos környezetnek minősülnek – igaz, termesztett növényfajtáktól függően eltérő mértékben. A mezei fajok önmaguk nem tudják feloldani ezt az ellentmondást. Ha meg akarjuk menteni a túzok, fogoly stb. populációinkat, akkor aktív, a konfliktusokat feloldó beavatkozásokra van szükség.

Mindezt megalapozandó, kidolgoztuk a növénytermesztési technológiák apróvadra gyakorolt hatásának bonitálási rendszerét, valamint a mezei életterek apróvad központú fejlesztésének – hazai viszonyokra adaptált – ökológiai alapjait. 1992-ben létrehoztuk a Magyar Fogolykutató Csoportot és tevékenységének kulcsterületét a LAJTA Projectet. Ez a terület lett az 1993-2002 között sikeresen megvalósított a Magyar Fogolyvédelmi Program pilot project-je. Ezzel egyidőben alapítottuk a MOSON Projectet, a Mosoni-sík túzokállományának védelmére, ami pedig a 2005-2008 között a Kiskunsági NP gesztorsága mellett megvalósult EU LIFE – Túzokvédelmi Program referenciaterülete lett, s amely program Monitoring Központját volt szerencsénk vezetni. Mindkét project – amelyek napjainkban is működnek – eredményei széles tudományos és szakmai körben ismertséget és elismertséget vívtak ki veszélyeztetett kulcsfajainak állománynövekedésével.

A lecsapolások és folyamszabályozások következtében óriási veszteségeket elszenvedett vizes élőhelyeinken fészkelő és átvonuló, alkalmasint áttelelő vízivad fajaink állományainak dinamikái többnyire hasonlóan kedvezőtlen tendenciákat mutattak, mint azt a szárazföldi/mezei fajoknál bemutattuk. Ezen kedvezőtlen helyzet megváltoztatását megalapozó kutatások megvalósítása érdekében 1984-ben kiépítettük előbb a Magyar Vadlúd Monitoring megfigyelő-hálózatát, majd 1996-ban a kibővített Magyar Vízivad Monitoringot: 23 megfigyelési körzet, 48 standardizált megfigyelési egységében végzett, 78 vízimadár fajra kiterjedő vizsgálatával, továbbá mindezek megvalósítását szolgáló Magyar Vízivad Kutató Csoportot.

Kutatásaink eredményeként folyamatosan megállapítjuk és közzé tesszük a vizsgált vízivad fajok legfontosabb populáció-jellemzőit és a vizsgált 48 területegység vízivad közösségek paramétereit. Meghatároztuk a Ramsari 6. kritériumszint alapján a hazai nemzetközi jelentőségű vizes területeket. Közép-európai viszonylatban először adtuk meg 42 vízivad faj élőhely-preferenciáit és az egyes élőhelytípusok fajpreferenciáit. Megállapíthattuk a halastavak kiemelkedő jelentőségét a vonuló vízivad fajok és közösségeik fenntartásában. Vizsgálatainkra alapozva történik meg a vízivadat érintő vadászati és természetvédelmi jogszabályok felülvizsgálata. Javaslatunkra – Európában elsőként – Nemzeti Vízivadgazdálkodási Terv került elfogadásra és vadászati jogszabályban került rögzítésre a vízivad kíméleti területek rendszere (1993). Elkészítettük a tőkés réce, nyári lúd, vetési lúd, nagy lilik és a szárcsa magyarországi fajkezelési tervét.

Több évtizedes vizsgálataink alapján kijelenthetjük, hogy van lehetőség a nem feltétlenül kedvező mezei és erősen visszaszorult vízi környezetben élő fajok, illetve közösségeik megmentésére, állományainak növelésére. Minden beavatkozás, minden program azonban csak addig lehet sikeres, amíg azt folyamatosan, teljes spektrumában megvalósítják. Ha abbamarad a segítő élőhelygazdálkodás és a hatékony dúvadszabályozás, akkor a környezetben változatlanul munkálkodó intenzív (pl. mezőgazdálkodási) hatások válnak újfent uralkodóvá, s elveszik minden addigi eredmény.

Az eseményen készült képgaléria az alábbi linken látható:

20221026_Faragó_Sándor_székfoglaló_előadása_0031_fotó_MTA_Szigeti_Tamás

forrás: SOE

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Előző cikk

Napbárka kiállítás Sopronban

Következő cikk

Fuss az erdész szemével - 6.Stihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések