FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

Erdőtörvény legújabb módosításai

Megjelent az egyes törvényeknek az agrárminiszter feladatkörét érintő módosításáról szóló 2023. évi XLIV. törvény, amelynek keretében az erdőtörvény módosítására is sor kerül. Az alábbiakban röviden bemutatjuk a jelentősebb módosításokat.

A néhány nap múlva hatályba lépő módosítások az erdőtörvény számos rendelkezését érintik. A jobb követhetőség érdekében a fontosabb módosításokat a módosító törvény rendelkezései mentén, illetve ahol lehetséges, az összetartozó rendelkezéseket összevontan mutatjuk be.

Módosító törvény 81. §, 94. § és 95. §

A faanyag származásigazolási rendszerhez kapcsolódó egyes fogalmak (szállítmány, származást igazoló dokumentum, nyomon követhetőség, kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárás, környezeti kár) pontosítását szolgáló módosítások.

Módosító törvény 82. §

Az adattári nyilvántartásban nem szereplő erdők, szabad rendelkezésű erdők és erdőgazdálkodás célját közvetlenül szolgáló földterületek nyilvántartásba vételi szabályainak pontosítása, elsősorban az erdőgazdálkodás célját közvetlenül szolgáló földterületek nyilvántartásba vételi lehetőségének megteremtése céljából.

Módosító törvény 84. §

A fásításban tervezett fakitermelés bejelentési szabályainak módosítása. A módosítás értelmében a bejelentéseket a továbbiakban fő szabály szerint elektronikus úton kell megküldeni az erdészeti hatóság részére.

Módosító törvény 85. § (1) bekezdés

Az erdei kerítések létesítési szabályainak módosítása. A módosítás értelmében az örökerdő-gazdálkodáshoz kapcsolódó lékkerítések sem tartoznak az engedélyköteles erdészeti létesítmények közé, így azok létesítését, felújítását és felszámolását is elég lesz csak előzetesen bejelenteni.

Módosító törvény 86. §

Az erdőfenntartási kötelezettségeket érintő új rendelkezés, amely általános szabályként rögzíti, hogy erdőgazdálkodó hiányában az erdő tulajdonosa köteles gondoskodni az erdő fenntartásáról, amennyiben erre az erdészeti hatóság felszólítja.

Módosító törvény 88. §

Az önálló erdőgazdálkodási egység fogalmának módosítása, melynek értelmében az önálló hasznosításra jogosult tulajdonos vagy tulajdonostárs az ingatlant vagy annak a használati megosztásban elkülönített részterületét tovább bontva, több személy által, vagy több jogcímen is lehet majd hasznosítani.

Módosító törvény 89. §

Az erdőterv módosítására vonatkozó szabályozás módosítása. A módosítás jelentős szigorítás, mert annak értelmében az erdőtervet a továbbiakban kérelem keretében csak korlátozottan lehet módosítani.

Módosító törvény 90. §

Az erdőfelújítási kötelezettségre vonatkozó szabályozás módosítása. A módosítás értelmében a továbbiakban sarjeredetű természetes felújítással minden nyár fafaj, illetve fajta, egyedi engedéllyel pedig akár minden fafaj felújítható lesz.

Módosító törvény 93. §

Erdő-igénybevételi szabályozás módosítása. Erdő jogosulatlan igénybevétele esetén a továbbiakban az igénybe vevő mellett az erdő tulajdonosa is kötelezhető lesz az erdő helyreállítására.

Módosító törvény 91. §, 96. § és 97. §

Az erdőfelújítási biztosíték nyújtására és felhasználására, valamint az erdőgazdálkodási tevékenységek elrendelésére vonatkozó szabályozás módosításai. A módosítások célja nagyon röviden összefoglalva az egyre bonyolultabbá váló szabályozást az, hogy az erdő fennmaradását és az erdőgazdálkodás fenntarthatóságát veszélyeztető mulasztások esetén alkalmazható szankciók eredményesen végrehajthatóak legyenek.

Módosító törvény 99-101. §

Szövegpontosító, valamint a fent ismertetett változásokhoz kapcsolódó szövegcserés módosítások és hatályon kívül helyező rendelkezések.

A módosítások közül kiemelést érdemel

  • a 99. § 7. pontja, melynek értelmében fokozatos felújítóvágások és szálalóvágások esetében az újulat hiányát a következő év április 15. helyett május 15-ig lehet pótolni, és
  • a 99. § 15. pontja, melynek értelmében a korábban hivatalból nyilvántartásba vett önerdősülések szabad rendelkezésű erdővé való átminősítésére nyitva álló határidő további két évvel meghosszabbodik.

Módosító törvény 157. §

Nem az erdőtörvényhez kapcsolódik ugyan, de a magán erdőtulajdonosokat érintheti még a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 13. § (2) bekezdésének a módosítása is. A módosítás értelmében a földtulajdonszerzéshez kapcsolódó használatátruházási tilalom tekintetében a továbbiakban az sem minősül a használat átengedésének, ha a tulajdont szerző személy az osztatlan közös tulajdonban álló erdőnek minősülő föld használati jogosultságát tulajdoni hányadot meghaladó mértékű többlethasználati megállapodással engedi át egy másik tulajdonostársnak.

forrás: NAK / Erdészet

Előző cikk

Kanadai erdőtüzek füstje egyre terjed

Következő cikk

360 Design BudapestStihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések