FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

Civil szervezetek az EUDR-ért

Harminc nemzetközi civil szervezet közös nyilatkozatban az erdőirtásmentes termékekről szóló uniós rendelet megfelelő végrehajtására és betartatására szólítja fel ismét az EU tagállamait.

Kevesebb mint két héttel az erdőirtás-mentes termékekről szóló uniós rendelet (EUDR) hatálybalépése után több tucat civil társadalmi szervezet arra ösztönzi az uniós tagállamokat, hogy vonják le a tanulságokat az uniós faanyagrendeletből (EUTR), és tegyenek sürgős lépéseket az új jogszabály hatékony végrehajtása és betartatása érdekében.

A levelet 30 szervezet írta alá, és a nyár folyamán elküldik valamennyi uniós tagállam környezetvédelmi, mezőgazdasági és pénzügyminiszterének.

Az összes EU-tagállam környezetvédelmi minisztere részére
Az összes EU-tagállam mezőgazdasági miniszterei részére
Valamennyi EU-tagállam pénzügyminisztere részére

(A címzettek teljes listáját lásd a levél angol nyelvű PDF változatának A. jelű mellékletében.)

Felhívás az EU tagállamaihoz, hogy sürgősen tegyenek lépéseket az erdőirtásmentes termékekről szóló uniós rendelet (EUDR) megfelelő végrehajtása és betartatása érdekében.

Tisztelt Miniszterek!

Mi, az alulírott szervezetek gratulálunk az EU-nak és tagállamainak az erdőirtásmentes termékekről szóló uniós rendelet (EUDR) történelmi jelentőségű elfogadásához. Amint azt Önök is tudják, az EU rendelet megtiltja, hogy bizonyos, világszerte az erdőirtáshoz vagy erdőpusztuláshoz kapcsolódó termékeket az EU piacán forgalomba hozzanak vagy onnan kivigyenek, és megköveteli az importőröktől és a nagy kiskereskedőktől, hogy tegyenek lépéseket annak érdekében, hogy minimalizálják annak kockázatát, hogy termékeik ilyen pusztítással kapcsolatosak.

Amikor a jogszabály 2023. június 29-én hatályba lépett, több mint 150 civil szervezet írt alá egy nyilatkozatot, amelyben felvázolták a tagállamok kötelezettségeit a jogszabály első 18 hónapjában.

Mi, az alulírott szervezetek most azért írunk, hogy ismét hangsúlyozzuk, hogy az EUDR megfelelő végrehajtása és betartatása minden uniós tagállamban kiemelt prioritás. Enélkül az EUDR kudarcot vall.

Ezért felszólítjuk Önöket, hogy hozzanak létre egy illetékes és funkcionálisan független végrehajtó ügynökséget, különítsenek el elegendő forrást, vezessenek be szigorú nemzeti szankciókat, biztosítsák a jog következetes végrehajtását, biztosítsanak képzést és növeljék a tudatosságot, valamint működjenek együtt harmadik országokkal.

A rendelet elismeri, hogy a mezőgazdasági területek bővülése – különösen az I. mellékletben felsorolt áruk tekintetében – riasztó ütemben zajlik, ami súlyosbítja az éghajlatváltozást és a biológiai sokféleség csökkenését. E tendenciák megfordításához elengedhetetlenül fontos, hogy sikerüljön elérni a rendeletben kitűzött célt, vagyis az uniós fogyasztás és termelés által előidézett erdőirtás és erdőpusztulás megfékezését.

Az EUDR az első ilyen jellegű jogszabály világszerte. Fontos nemzetközi viszonyítási alapként fog szolgálni az úgynevezett “erdőveszélyes áruk” más jelentős fogyasztói számára.

Nem lesz idő a próbálkozásra és a tévedésre. A világ éghajlata és biológiai sokfélesége a szakadék szélén áll, és a tudósok “végső figyelmeztetést” adtak ki az éghajlati válsággal kapcsolatban. Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen “korunk legnagyobb felelősségének és lehetőségének” nevezte az éghajlatváltozás kezelését.

Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a tagállamoknak az első naptól kezdve mindent meg kell tenniük az EUDR megfelelő végrehajtása és betartatása érdekében. Az uniós faanyagrendelet (EUTR), amely az EUDR-t inspirálta, és amelynek a helyébe lép, az illegálisan kitermelt fa Európába történő behozatalának megállítására törekedett. A rendelet egy évtizede lépett hatályba, de az EU saját 2021-es tanulmánya szerint “nem volt jelentős hatása az ismert, nagy kockázatú forrásokból származó faanyagimport mennyiségére”. A civil szervezetek és az újságírók is újra és újra feltárták az illegálisan behozott fa eseteit az EUTR hatályba lépése óta.

Röviden, az EUTR nem érte el célját. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy az EUDR is ugyanezt az utat kövesse.

A 2021-es EU-tanulmányban azonosított kudarc egyik fő oka az volt, hogy a tagállamok között nincs összhang a szabályok betartásának ellenőrzése és a szabályszegésért kiszabott szankciók tekintetében. Az EUTR illetékes hatóságainak munkatársai közül sokan mindent megtesznek. De lehetetlen környezetben dolgoznak. Nem kapnak elegendő forrást, a legsúlyosabb szankciók alkalmazásától elriasztják őket, az ügyészség és a bírák nem eléggé képzettek az adott témában, és a kormányzat más részei nem osztják meg egymással az információkat.

Ahhoz, hogy az EUDR-nek tényleges hatása legyen – amire oly nagy szükség van -, minden tagállamnak tanulnia kellene az EUTR kapcsán összegyűlt tapasztalatokból.

A Bizottság, az Európai Parlament és a Tanács már megteremtette ennek alapjait. Gondoskodtak arról, hogy az EUDR egy sor olyan intézkedést tartalmazzon, amelyek célja, hogy javítsák az uniós országok végrehajtását. A rendelet kötelező minimumszámokat határoz meg a tagállamok hatóságai által elvégzendő megfelelőségi ellenőrzésekre vonatkozóan, konkrét iránymutatást ad arra vonatkozóan, hogy mi minősül kellően visszatartó erejű szankciónak, és formalizálja a vámhatóságokkal való együttműködést. A rendelet részletes követelményeket tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a nemzeti végrehajtó hatóságoknak milyen információkat kell gyűjteniük, a Bizottságnak átadniuk és közzétenniük. A jogsértőket ezentúl a jogerős ítéletek nyilvános listáján nevezik meg. Emellett harmadik felek bírósági úton felülvizsgálhatják a nemzeti végrehajtó hatóságok teljesítményét, ha azok nem teljesítik kötelezettségeiket.

Bár ezek a fejlesztések üdvözlendők, önmagukban nem elegendőek ahhoz, hogy az EUTR-től eltérő eredményt biztosítsanak. Amire leginkább szükség van, az minden egyes tagállam akarata a jogszabály megfelelő végrehajtására és szigorú betartatására. Alapvető fontosságú, hogy ez az elkötelezettség már a kezdetektől fogva látható legyen, és a tagállamok legmagasabb rangú vezetőitől származzon.

A rendelet másik kulcsfontosságú eleme a 30. cikk, amely a harmadik országokkal való együttműködésről szól. Alapvető fontosságú, hogy ez az együttműködés támogassa a termelő országok mezőgazdasági és erdészeti termékek nyilvános nyomonkövethetőségi rendszereinek fejlesztését és végrehajtását, valamint a hatékony és eredményes erdőgazdálkodást.

Enélkül az erdőirtást ösztönző árukat egyszerűen más piacokra irányíthatják át, ami aláássa a jogszabály hatékonyságát.

Az erdőirtásról szóló uniós rendelet hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében arra kérjük Önöket, hogy tegyék meg a következő azonnali intézkedéseket:

1) Küldjenek egyértelmű üzenetet: Adjon egyértelmű, magas szintű üzenetet a végrehajtásban részt vevő illetékes hatóságoknak arról, hogy határozott és szigorú megközelítést várnak el, és azt támogatni fogják. Az üzenetnek ki kell emelnie azt is, hogy várhatóan egyes esetekben lehetetlen lesz bizonyítani a megfelelőséget, és hogy ilyen esetekben az ilyen árukat ki kell zárni az EU piacáról, amíg további lépéseket nem tesznek.
2) Elegendő forrást különítsenek el: Biztosítani kell a végrehajtó hatóságok számára a szükséges finanszírozást és személyzetet a szigorú megfelelési ellenőrzések és vizsgálatok lefolytatásához.
3) Szigorú szankciók megállapítása: Hatékony, arányos és visszatartó erejű, szigorú nemzeti szabályokat kell megállapítani a szabályok be nem tartása esetén alkalmazandó szankciók megállapítására. A szigorú szankcióknak el kell riasztaniuk a vállalatokat a rendelet megsértésétől.
4) Biztosítsák a következetes alkalmazást: Biztosítani kell a rendelet következetes alkalmazását az egyes tagállamokon belül, valamint a tagállamok közötti megfelelő összehangolást.
5) Képzés biztosítása és a tudatosság növelése: Biztosítani kell, hogy a rendelet végrehajtásával és betartatásával megbízott személyzet megfelelő képzést kapjon a jogszabály technikai és jogi vonatkozásairól. Ez magában foglalja az illetékes hatóságok személyzetét, valamint az igazságszolgáltatást és az ügyészséget. Mozgósítsanak kampányokat a tudatosság növelése és a megfelelésre való nyomásgyakorlás érdekében.
6) Együttműködés harmadik országokkal: Támogatni kell az előállító (termelő) országok mezőgazdasági és erdészeti termékei nyilvános nyomonkövethetőségi rendszereinek fejlesztését és végrehajtását, valamint a hatékony és eredményes erdőgazdálkodást annak biztosítása érdekében, hogy a jogszabály elérje célját, azaz hozzájáruljon az erdőirtás, az erdőpusztulás és az emberi jogok megsértésének megállításához az említett ellátási láncokban.

Az uniós tagállamok számára az EUDR alapján fennálló legfontosabb kötelezettségekről részletes jogi elemzés áll rendelkezésre, amely támogatná a hatóságok erőfeszítéseit megbízatásuk teljesítésében.

Arra kérjük Önöket, hogy tegyenek határozott lépéseket. A tétlenség súlyos következményekkel járna, nemcsak az erdőkre és a biológiai sokféleségre, hanem az éghajlatra és az ezektől az ökoszisztémáktól függő közösségek jólétére nézve is.

Készek vagyunk együttműködni Önökkel az erdőirtásmentes termékekről szóló uniós rendelet végrehajtásában és betartatásában, hogy segítsük az abban rejlő átalakítási lehetőségek megvalósítását.

szerk/ford: Tóth János, forrás: Earthsight 07-10

Előző cikk

Digitális detoxikáló az erdőben

Következő cikk

A fenlandi fekete tölgyfaasztalStihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések