FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

Miniszteri feladat- és hatáskörök

A Magyar Közlöny 2022. évi 86. számában (május 24-én) megjelent a 182/2022. (V.24.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről, melynek 59.§-a az agrárminiszter felelősségeinél megjelöli az elsődleges fafeldolgozást is.

A Kormány 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelete a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről
— részletek —

(FATÁJ megjegyzés: Ebben a cikkben nem jelenítjük meg a joganyag teljes változatát, az egyes miniszterek fő feladatköreire fókuszálunk.)

Fotó: Novák Katalin facebook oldala


5. Az egyes miniszterek általános feladat- és hatáskörei
53. § (1) A miniszter a feladat- és hatásköre gyakorlása során köteles együttműködni a Kormány más tagjával.
(2) A miniszter – jogszabályban, valamint a Kormány határozatában meghatározott – feladatkörében
a) javaslatot készít a Kormány általános politikájára,
b) előkészíti a stratégiai dokumentumokat és az ezek végrehajtására vonatkozó programokat, koordinálja azok megvalósítását,
c) előkészíti a törvények és a kormányrendeletek tervezeteit, a Kormány, a miniszterelnök és a köztársasági elnök határozatait, valamint törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeletet ad ki, különleges jogrend időszakára vonatkozó jogszabálytervezeteket dolgoz ki,
d) intézményirányítást és -felügyeletet gyakorol,
e) kezdeményezi és előkészíti a feladatkörébe tartozó nemzetközi szerződéseket, megköti a nemzetközi szerződésnek nem minősülő tárcamegállapodásokat,
f ) az Európai Unió intézményeinél, a külkapcsolatokban és a nemzetközi szervezetekben felhatalmazás alapján e rendeletben meghatározottak szerint képviseli a Kormányt,
g) gondoskodik az európai integrációból eredő feladatok végrehajtásáról,
h) közreműködik az európai uniós források felhasználásában,
i) jogszabály vagy szerződés alapján gyakorolja az államot megillető tulajdonosi jogokat az állam tulajdonában álló gazdasági társaság tekintetében, illetve alapítói jogot gyakorol az alapítvány felett,
j) gondoskodik – a statisztikáról szóló törvényben meghatározottak szerint – a feladat- és hatáskörével
kapcsolatos statisztikai információrendszer kialakításáról, működtetéséről és fejlesztéséről.
(3) A miniszter – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – irányítja, illetve felügyeli az 1. mellékletben meghatározott szerveket.

6. Az agrárminiszter feladat- és hatásköre
54. § Az agrárminiszter a Kormány
1. agrárpolitikáért,
2. vidékfejlesztésért,
3. élelmiszerlánc-felügyeletért,
4. élelmiszeriparért,
5. erdőgazdálkodásért,
6. földügyért,
7. halgazdálkodásért,
8. mezőgazdasági öntözési célú, felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmény engedélyezéséért,
9. természetvédelemért,
10. földügyi és agrártámogatási szakigazgatáshoz kapcsolódó térképészetért,
11. vadgazdálkodásért,
12. kereskedelemért
felelős tagja.

59. § (1) A miniszter az erdőgazdálkodásért való felelőssége keretében előkészíti az erdőgazdálkodásra, az erdő védelmére, az erdővagyon fenntartásának, közjóléti hasznosítására és bővítésének feltételrendszerére vonatkozó jogszabályokat.
(2) A miniszter az erdőgazdálkodásért való felelőssége keretében
a) gondoskodik az állami tulajdonban álló erdővagyon társadalmi igényekkel összhangban levő közjóléti fejlesztéséről,
b) az erdészeti hatóság útján felügyeli az erdőgazdálkodást,
c) ellátja az erdőgazdaságot ért rendkívüli és tömeges elemi károk felmérésével és enyhítésével kapcsolatos kormányzati feladatokat,
d) gondoskodik a fenntartható erdőgazdálkodás folytatásáról,
e) ellátja az erdőkkel kapcsolatos nemzetközi jelentéstételi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges szakmai feladatokat,
f ) ellátja az elsődleges fafeldolgozáshoz kapcsolódó faipari szakmai feladatokat.


7. A belügyminiszter feladat- és hatásköre
66. § (1) A belügyminiszter a Kormány
1. bűncselekmények megelőzéséért,
2. büntetés-végrehajtásért,
3. élet- és vagyonbiztonság védelméért,
4. határrendészetért,
5. helyi önkormányzatokért,
6. idegenrendészetért és menekültügyért,
7. katasztrófák elleni védekezésért,
8. közbiztonságért,
9. közfoglalkoztatásért,
10. közszolgálati életpálya kidolgozásáért,
11. köziratok kezelésének szakmai irányításáért,
12 közlekedésrendészetért,
13. közterület-felügyelet szabályozásáért,
14. külföldiek társadalmi beilleszkedésének elősegítéséért,
15. külföldre utazás szabályozásáért,
16. rendészetért,
17. szabálysértési szabályozásért,
18. személyiadat- és lakcímnyilvántartásért,
19. terrorizmus elleni küzdelemért,
20. településüzemeltetésért, kéményseprő-ipari tevékenységért,
21. a mezőgazdasági öntözési célú, felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmény engedélyezését kivéve a vízgazdálkodásért,
22. a mezőgazdasági öntözési célú, felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmény engedélyezését kivéve a vízvédelemért,
23. vízügyi igazgatási szervek irányításáért,
24. társadalmi felzárkózásért,
25. egészségbiztosításért,
26. egészségügyért,
27. a gyermekek és az ifjúság védelméért,
28. kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért,
29. köznevelésért,
30. szociálpolitikáért
felelős tagja.

8. Az építési és beruházási miniszter feladat- és hatásköre
95. § Az építési és beruházási miniszter a Kormány
1. állami beruházásokért,
2. építésgazdaságért,
3. építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért,
4. településfejlesztésért és településrendezésért,
5. településkép védelméért,
6. területrendezésért,
7. – a 30. § (2) bekezdésében, valamint a 48. § (2) bekezdésében meghatározott kivétellel – kulturális örökség védelméért felelős tagja.

9. A gazdaságfejlesztési miniszter feladat- és hatásköre
103. § (1) A gazdaságfejlesztési miniszter a Kormány
1. nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért,
2. pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásért,
3. – a 148. § (1) bekezdés 5. pontja szerinti kivétellel – a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért,
4. gazdaságfejlesztésért,
5. lakáspolitikáért,
6. versenyképesség gazdasági és jogi feltételrendszeréért,
7. állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért,
8. állami vagyon felügyeletéért,
9. postaügyért
felelős tagja.

10. A honvédelmi miniszter feladat- és hatásköre
112. § A honvédelmi miniszter a Kormány
1. honvédelemért,
2. a védelmi és biztonsági feladatokhoz kapcsolódó központi beszerzésekért,
3. védelmi fejlesztésekért,
4. sportpolitikáért,
5. sportlétesítmény-fejlesztésért és gazdálkodásért,
6. kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események rendezéséért
felelős tagja.

11. Az igazságügyi miniszter feladat- és hatásköre
119. § Az igazságügyi miniszter a Kormány
1. igazságügyért,
2. választójogi és népszavazási szabályozásért,
3. áldozatsegítésért,
4. kárpótlásért,
5. európai uniós ügyek koordinációjáért,
6. fogyasztóvédelemért
felelős tagja.

12. A kultúráért és innovációért felelős miniszter feladat- és hatásköre
128. § A kultúráért és innovációért felelős miniszter a Kormány
1. kormányzati tudománypolitikáért,
2. tudománypolitika koordinációjáért,
3. szakképzésért,
4. felsőoktatásért,
5. családpolitikáért,
6. gyermek- és ifjúságpolitikáért,
7. kultúráért,
8. kulturális diplomáciáért és a külföldi magyar kulturális intézetekért,
9. vállalkozásfejlesztésért
felelős tagja.

13. A külgazdasági és külügyminiszter feladat- és hatásköre
139. § A külgazdasági és külügyminiszter a Kormány
1. külgazdasági ügyekért,
2. külpolitikáért,
3. a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért,
4. űrkutatásért,
5. – a csángó ügyek vonatkozásában – nemzetpolitikáért,
6. üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért,
7. harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáért
felelős tagja.

14. A pénzügyminiszter feladat- és hatásköre
148. § (1) A pénzügyminiszter a Kormány
1. adópolitikáért,
2. államháztartásért,
3. költségvetés makrogazdasági megalapozásáért,
4. számviteli szabályozásért,
5. nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, a Nemzetközi
Valutalap és a Világbank tekintetében,
6. lakáscélú állami támogatásokért,
7. egészségbiztosítási járulékfizetés szabályozásáért,
8. nyugdíjjárulék- és nyugdíjbiztosításijárulék-fizetés szabályozásáért,
9. nyugdíjpolitikáért
felelős tagja.

15. A technológiai és ipari miniszter feladat- és hatásköre
160. § A technológiai és ipari miniszter a Kormány
1. iparügyekért,
2. bányászati ügyekért,
3. belgazdaságért,
4. energiapolitikáért,
5. környezetvédelemért,
6. körforgásos gazdaságra történő átállásért és a termékértéklánc-felügyeletért,
7. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgáltatási díj megállapításáért,
8. hulladékgazdálkodásért,
9. hulladékgazdálkodás felügyeletéért,
10. a körforgásos gazdasághoz és a hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódóan a fenntartható fejlődési feladatok összehangolásáért,
11. közlekedésért,
12. víziközmű-szolgáltatásért,
13. nemzeti közműszolgáltatásokért,
14. foglalkoztatáspolitikáért,
15. felnőttképzésért,
16. társadalmi párbeszédért
felelős tagja.

16. A területfejlesztési miniszter feladat- és hatásköre
178. § (1) A területfejlesztési miniszter a Kormány
1. területfejlesztésért,
2. területfejlesztés stratégiai tervezéséért,
3. közbeszerzésekért,
4. európai uniós források felhasználásáért,
5. az Európa Kulturális Fővárosa pályázati programmal kapcsolatos feladatok koordinálásért
felelős tagja.

17. A miniszterek jogszabályban alkalmazandó rövid megjelölése és helyettesítésük rendje
184. § Jogszabály megjelölésében
a) a miniszterelnök általános helyettese esetében a TNM,
b) a Miniszterelnökséget vezető miniszter esetében az MvM,
c) a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter esetében az MK,
d) az agrárminiszter esetében az AM,
e) a belügyminiszter esetében a BM,
f ) az építési és beruházási miniszter esetében az ÉBM,
g) a gazdaságfejlesztési miniszter estében a GFM,
h) a honvédelmi miniszter esetében a HM,
i) az igazságügyi miniszter esetében az IM,
j) a kultúráért és innovációért felelős miniszter esetében a KIM,
k) a külgazdasági és külügyminiszter esetében a KKM,
l) a pénzügyminiszter esetében a PM,
m) a technológiai és ipari miniszter esetében a TIM,
n) a területfejlesztési miniszter esetében a TFM
rövid megjelölést kell alkalmazni.

szerk: Tóth János, forrás: MagyarKözlöny

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Előző cikk

Gyereknap az állami erdőgazdaságoknál

Következő cikk

A Homag élőben a Holz-HandwerkenStihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések