FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

Ipari létesítmények környezeti adatainak bejelentése

Megjelent az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2024/1244 rendelete, amely az ipari létesítményekkel kapcsolatos környezeti adatok gyűjtésére és jelentésére vonatkozóan állapít meg szabályokat, és uniós szinten létrehozza az ipari kibocsátások portálját. A falemezgyártókra is vonatkozó rendelet 2028. január 1-jétől alkalmazandó.

A rendelet célja a jelenlegi szabályok módosítása annak érdekében, hogy azok igazodjanak az európai zöld megállapodásban rögzített célokhoz, illetve a nagy agráripari létesítmények mélyreható átalakulásának ösztönzése annak érdekében, hogy 2050-re megvalósulhasson a szennyező anyagoktól mentes, körforgásos, versenyképes és klímasemleges gazdaság.

Az új szabályok értelmében az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás (E-PRTR) helyébe az európai ipari kibocsátási portál lép, melyet a Bizottság (2021. júniusában) az Európai Környezetvédelmi Ügynökség támogatásával fejlesztett ki.

A portálnak ingyenes online hozzáférést kell biztosítania a nyilvánosság számára az ipari létesítmények által okozott főbb környezeti terhelésekre vonatkozó adatkészlethez, melyben a felhasználók célzott kereséseket végezhetnek.

A jelentéstételi kötelezettség alá tartozó a 2010/75/EU irányelv I. mellékletében felsorolt tevékenységek a következők:

 1. Egyéb tevékenységek

6.1.   A következők gyártása ipari létesítményekben:

a) cellulóz fából vagy egyéb rostanyagból;

b) papír vagy karton 20 tonna/nap gyártási kapacitás felett;

c) az alábbi faalapú lapok közül egy vagy több: irányított szálforgács lemez (OSB), forgácslap vagy farostlemez 600 m3/nap gyártási kapacitás felett.

6.2. Textilszálak vagy textíliák előkészítése (mint például mosás, fehérítés, mercerezés) vagy színezése 10 tonna/nap feldolgozási kapacitás felett

6.3.   Nyersbőr és irha cserzése, amennyiben a feldolgozási kapacitás meghaladja a napi 12 tonna készterméket

6.4.  

a) Vágóhidak tevékenysége 50 tonna vágott súly/nap kapacitás felett;

b) Élelmiszer vagy takarmány előállítását szolgáló kezelés és feldolgozás, amely nem kizárólag a csomagolásra terjed ki, a következő feldolgozott vagy feldolgozatlan alapanyagokból:

 • kizárólag állati eredetű nyersanyagok (kivéve, ha kizárólag tejet tartalmaznak) 75 tonna késztermék/nap gyártási kapacitás felett;
 • kizárólag növényi eredetű nyersanyagok 300 tonna késztermék/nap gyártási kapacitás felett vagy 600 tonna késztermék/nap kapacitás felett, amennyiben a létesítmény egy évben legfeljebb 90 egymást követő napot meg nem haladó időtartamon át üzemel;
 • állati és növényi eredetű nyersanyagok, kombinált és különálló termékként egyaránt, legalább az alábbi gyártókapacitás mellett: — 75 tonna késztermék/nap, amennyiben „A” nagyobb vagy egyenlő 10-zel; vagy — egyéb esetekben [300 – (22,5 × A)] ahol „A” a késztermék gyártókapacitásában foglalt állati eredetű nyersanyagok arányát jelenti (tömeg százalékban).

A csomagolás nem képezi részét a késztermék össztömegének.

Az ebben az alpontban foglaltak nem alkalmazandók abban az esetben, ha a nyersanyag egyetlen összetevője a tej.

c) Kizárólag tej kezelése és feldolgozása napi 200 tonna beérkezett tejmennyiség felett (éves átlag).

6.5.   Állati tetemek vagy hulladékok ártalmatlanítása, vagy újrafeldolgozása 10 tonna/nap feldolgozási kapacitás felett

6.6.   Baromfi vagy sertés intenzív tenyésztése:

a) több, mint 40 000 férőhellyel baromfi számára;

b) több, mint 2 000 férőhellyel (30 kg feletti) hízósertés számára; vagy

c) több, mint 750 férőhellyel tenyészkoca számára.

6.10.   Faanyagok és faipari termékek vegyi anyagokkal történő tartósítása– amely nem kizárólag a fa gombás elszíneződése elleni kezelésre terjed ki – legalább 75 m3/nap termelőkapacitással.

Mivel előfordulhat, hogy az állattenyésztési és akvakultúra-létesítmények üzemeltetői nem rendelkeznek a szennyező anyagok szándékos kibocsátásának pontos számszerűsítéséhez szükséges erőforrásokkal, a tagállamok az ilyen kibocsátásokat a nevükben számszerűsíthetik.

Minden egyes létesítmény-üzemeltetőnek, amely a felsorolt egy vagy több olyan tevékenységet végez, amely megfelel a 2010/75/EU irányelv I. mellékletben meghatározott alkalmazandó kapacitásküszöböknek, vagy meghaladja azokat, és vagy az alkalmazandó küszöbértékeket meghaladó mennyiségben bocsátja ki a II. mellékletben felsorolt szennyező anyagok bármelyikét, vagy meghaladja a meghatározott hulladék-küszöbértékeket, évente jelentést kell tennie az illetékes hatóságnak legalább a következő információkról és adatokról (kivéve, ha az ilyen információk vagy adatok már az illetékes hatóság rendelkezésére állnak):

 1. a II. mellékletben felsorolt bármely szennyező anyag levegőbe, vízbe vagy talajba történő kibocsátására vonatkozó adatok, amely kibocsátás esetében az említett mellékletben meghatározott alkalmazandó küszöbértéket túllépték;
 2. üzemenként évente 2 tonnát meghaladó mennyiségű veszélyes hulladék vagy üzemenként évente 2 000 tonnát meghaladó nem veszélyes hulladék telephelyről való, bármely hasznosítási vagy ártalmatlanítási művelet céljából történő elszállítására vonatkozó adatok – a 2008/98/EK irányelv I. mellékletében említett talajban történő kezelési és mélyinjektálási műveletek kivételével;
 3. a II. mellékletben felsorolt, szennyvízkezelésre szánt szennyvízben lévő bármely szennyező anyag telephelyről történő elszállítására vonatkozó adatok, amely elszállítás esetében a meghatározott küszöbértéket túllépték;
 4. a víz, az energia és a második albekezdésben említett végrehajtási jogi aktusban meghatározott releváns nyersanyagok felhasználására vonatkozó adatok;
 5. az a) –d) pont alapján jelentett adatok kontextusba helyezését lehetővé tevő információk, ideértve a gyártási volument és az üzemórák számát;
 6. információ arról, hogy a létesítmény a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (27), a 91/271/EGK irányelv, a 2010/75/EU irányelv, a 2012/18/EU irányelv, az (EU) 2015/2193 irányelv vagy az e rendelet 7. cikkében említett jelentéstételi formátumban meghatározott bármely más uniós környezetvédelmi jog hatálya alá tartozik-e.
 7. információk azon üzemről, amelyhez a létesítmény tartozik

A pontos jelentéstételi határidő nem lehet későbbi, mint az érintett jelentéstételi év végétől számított 11 hónap.

Mivel a 166/2006/EK rendeletet jelentősen módosítani kell, azt a jogbiztonság, az egyértelműség és az átláthatóság érdekében hatályon kívül kell helyezni, és e rendelettel kell felváltani.

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését (2024.05.02.) követő huszadik napon lép hatályba.

A rendelet 2028. január 1-jétől alkalmazandó.

További részleteket ezen a linken olvashat.

forrás: NAK / Köbli Brigitta

Előző cikk

Természeti értékek közös védelme

Következő cikk

Településfásítás - NógrádStihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések